93

 

 

 

تشكيل شوراي هماهنگي خدمات داوطلبانه با هدف جلب مشاركت هاي مردمي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (29/07/1393)

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، روز سه شنبه 29 مهرماه 93 ،  با دستور مديرعامل مركز و با هدف جلب مشاركت هاي مردمي، شوراي هماهنگي خدمات داوطلبانه در اين مركز تشكيل گرديد. اعضاي اين شورا عبارتند از: دكتر رضواني مديرعامل، دكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه، مدير خدمات آموزشي و پژوهشي، مدير منابع مالی وحسابداری، مدير منابع انساني و رفتار سازماني، مدير خدمات اداري و حرفه اي، مدیر خدمات پرستاری ومراقبتی، مدير برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، رييس اداره حراست، رييس اداره حقوقی وقراردادها و مسئول واحد هماهنگي خدمات داوطلبانه . در اولين جلسه اين شورا مقرر گرديد با برنامه ريزي و ساماندهي لازم نسبت به فرهنگ سازي در جهت تشويق و ترغيب آحاد مردم براي مشاركت و گسترش فعاليتهادر حوزه سلامت اقدام نمايند.

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 29 مهر 1393 ساعت 13:38