گروه ارزیابی عملکرد سازمانی

 

رسالت واحد :

ارزيابي عملكرد فرايندي است كه براي ارزيابي پيشرفت به سوي دستيابي به اهداف تعيين شده ، مشتمل بر اطلاعاتي درمورد كارايي تبديل خدمات ارائه شده و ميزان رضايتمندي مشتريان ، دستاورد ها و اثر بخشي فعاليت ها در راستاي اهداف مشخص آنها مي باشد وبا استفاده از اطلاعات اندازه گيري عملكرد براي ايجاد تغييرات مثبت در فرهنگ سازماني ، فرايندها و سيستم ها استفاده خواهد شد.مقدمه انجام ارزيابي عملكرد تدوين رسالت ها ، ماموريت ها و اهداف بلند مدت واحد مي باشد.

 

مراحل انجام ارزيابي عملكرد:

-تدوين و تنظيم شاخص هاي ارزيابي عملكرد

-تعيين ضرايب اهميت نسبي ابعاد ، محورها و شاخص هاي ارزيابي

-تعيين استاندارد هاي عملكردي شاخص ها

-سنجش ( اندازه گيري ) عملكرد واقعي

-مقايسه عملكرد با استاندارد هر شاخص

-تهيه گزارش تحليلي

-اقدام اصلاحي

 

 

شرح وظايف :

- طراحي توسعه و استقرار و به روزآوري نظام جامع ارزيابي عملكرد و تعالي سازماني در بيمارستان

- طراحي توسعه تدوين و تعريف ساختار كنترل مديريت بيمارستان

- دريافت و فهم سياستها و برنامه هاي راهبردي بيمارستان و همچنين اخذ برنامه هاي اجرايي و عملياتي ماهانه/ فصلي/سالانه تمامي واحدها و بخشهاي مركز همراه با شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها با هدف اجراي فعاليتهاي ارزيابي عملكرد مبتني بر برنامه هاي راهبردي و عملياتي بيمارستان

- انجام كليه برنامه ريزيها ، فعاليتها و هماهنگي هاي لازم و مديريت و كنترل به منظور اجرا و پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد و تعالي در بيمارستان

- اخذ گزارشهاي عملكرد ماهانه / فصلي / سالانه يا موردي از بخشها و واحدهاي مركز

- تهيه فرمها و فهرستهاي نرم افزارها ، پايگاههاي داده اي لازم جهت دريافت اطلاعات عملكرد و اطلاعات نتايج عملكرد

- ارزيابي عملكرد كليه واحد ها و بخشهاي مركز به صورت دوره اي يا موردي

- اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مركز به طور فصلي / سالانه يا موردي

- تجزيه و تحليل نتايج حاصل از ارزيابي عملكردها

- ارتباط مستمر با مؤسسه ملي استاندارد و اعتبار بخشي مراكز درماني جهت دريافت و فهم استانداردهاي اعتبار بخشي

- زمينه سازي و تمهيد مقدمات لازم و همكاري با گروههاي مميزي و اعتبار بخشي جهت ارزشيابي مركز

- انجام كليه فعاليتهاي لازم به منظور طراحي ، برنامه ريزي و مديريت برگزاري جشنهاي عملكرد سالانه بيمارستان ( باهمكاري مدير عامل و روابط عمومي )

- طراحي توسعه و ايجاد پايگاه داده و بانك اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت و ضبط سوابق و اطلاعات پايه و تفصيلي در راستاي اجراي هر چه مؤثر تر و كارايي تر شرح وظايف واحدها

- به روز آوري پايگاه داده ها و بانك هاي اطلاعاتي مذكور در بند فوق

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف بيمارستان

گروه ارزيابي عملكرد مركز اميدوار است با تدوين برنامه استراتژيك و دستيابي به اهداف و برنامه هاي عملياتي تمام واحد ها/بخش ها ، امكان طراحي و استقرار نظام ارزيابي علمي و مبتني بر اطلاعات واقعي فراهم آيد .

 

مطالب:

مدل تلفيقي مديريت بر مبناي هدف و كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي

متدولوژي ارزیابی،اولویت بندي و انتخاب استراتژي

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 دی 1391 ساعت 13:39