مديريت برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد

 

نام و نام خانوادگی:

شيرين السادات هاديان زركش مقدم

 hadian

سمت:

مدير برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني

تلفن:

شماره مستقیم:

2523

36293804

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه زيرزمين - ورودي دو

 

 

p11

 

پيغام مدير واحد :

سازمان ها امروزه به حدي پيچيده شده اند كه بدون اقدام به برنامه ريزي هاي دقيق، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد، امكان ادامه حيات ندارند. برنامه ريزي مستلزم آگاهي از فرصت ها و تهديد هاي آتي و پيش بيني شيوه مواجهه با آنهاست و ارزيابي عملكرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب ميشود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است.

در سال هاي اخير توجه نسبت به برنامه ريزي جامع يا استراتژيك، بطور روز افزون افزايش يافته است و تنها راه اثربخشي و كارامدي مديران، بهره گيري از اين شيوه در برنامه ريزي جست و جو شده است.

در واقع برنامه ريزي استراتژيك فرايندي جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تلاش هاي آن براي نيل به اهداف و رسالت هاي بلندمدت است.

بايد يادآور شد كه برنامه ريزي استراتژيك قبل از آنكه يك تكنيك و فن باشد، يك نحوه تلقي و باور است كه مديران را به تفكر درازمدت و آينده نگري و پيش بيني افق هاي دور ترغيب ميكند.

لذا اميد است با اقدامات اين واحد بتوان گامي هايي موثر در راستاي افزايش اثربخشي و كارآمدي اين مركز برداشت.

 

در اين واحد:

واحد مديريت برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد براي اولين بار در سطح استان، با بهره گيري از فارغ التحصيلان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني، در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) راه اندازي و فعاليت خود را از آذر ماه 1389 بطور رسمي آغاز نمود .

زير مجموعه هاي اين واحد شامل؛ گروه برنامه ريزي، گروه ارزيابي عملكرد، اداره سيستم ها و فناوري و واحد آموزش و توسعه مديران مي باشد.

سه نفر كارشناس مديريت خدمات بهداشتي و درماني در قسمت هاي برنامه ريزي، ارزيابي عملكرد، آموزش و توسعه مديران و پنج نفر كارشناس كامپيوتر در قسمت اداره سيستم ها و فناوري مشغول به فعاليت مي باشند.

اسامي كارشناسان مديريت خدمات بهداشتي درماني

- مينا كشاورز

-ستاره اميني

اسامي همكاران در اداره سيستم ها و فناوري  

- مجيد خاكي (رئيس اداره سيستم ها و فناوري)

- پريسا نيك سيرت

- نكيسا آذربو

- مهران كريميان                        

- پريسا مهدوي نيا

 

شرح وظايف:

- طراحي، توسعه، استقرار و بروزرساني برنامه استراتژيك بيمارستان مبتني بر مدل هاي علمي با همکاري ساير مديران

-تدوين برنامه هاي عملياتي در راستاي اهداف استراتژيك و سند چشم‌انداز مركز با همکاري ساير مديران

- هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح استانداردهاي اعتباربخشي در مركز

-نظارت بر اجراي صحيح برنامه تحول نظام سلامت، طراحي و پايش مستمر چك ليستهاي مربوطه و ارائه گزارشات ماهيانه

- تدوين برنامه جامع بهبود كيفيت خدمات در مركز در رساتاي ارتقاء سطح كيفيت خدمات در مركز

- تدوين خط مشي ها و سياستهاي كلان مركز با همكاري ساير معاونين و مديران  

-تهيه و تدوين كتابچه شاخصهاي مركز و نظارت بر جمع آوري و گزارش داده هاي مربوطه از سوي واحدهاي و بخشهاي مختلف مركز

- نظارت بر نحوه تدوين برنامه هاي بهبود كيفيت در بخشها و واحدهاي مختلف مركز و ارائه راهنمايي هاي لازم

- طراحي و تدوين خط مشي ها و روشهاي اجراي عمليات در واحدها و بخشهاي مختلف مركز

- طراحي، تدوين و اصلاح فرايندهاي اجرايي

- طراحي شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه‌هاي عملياتي و بهبود كيفيت مركز

- پيگيري جهت تحقق استقرار و بروزآوري نظام جامع ارزيابي عملكرد و تعالي سازماني در بيمارستان

- نظارت بر عملكرد ماهانه/ فصلي/ سالانه يا موردي بخشها و واحدهاي مركز در راستاي تحقق برنامه هاي عملياتي

- نظارت بر عملكرد اداره سيستم ها و فناوري مركز و تلاش در راستاي افزايش سطح پاسخگويي و رفع نيازهاي واحدها و بخشهاي مختلف مركز توسط اين اداره

- پي‌گيري جهت تحقق برنامه استقرار و بروز آوري سيستم آموزش مديران

- نظارت بر نحوه سنجش و ارزيابي مستمر اثربخشي برنامه هاي عملياتي، استراتژي ها و سياستهاي كلان بيمارستان در حوزه آموزش و توسعه مديران و ارائه بازخورد و پيشنهادات و گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح

- طراحي فرمهاي درون سازماني در راستاي تسهيل ارتباطات و اخذ اطلاعات مورد نياز

- شركت در كميته ها و جلسات مختلف بيمارستاني

- بررسي گزارشات مختلف ارسالي از سوي سازمانها و مراجع ذيصلاح و پيگيري جهت بررسي نقاط قابل بهبود رفع مشكلات مربوطه و ارائه پاسخ مربوطه

-برگزاري جلسات مختلف در راستاي اصلاح و بهبود روشها و فرايندهاي انجام كار در مركز

-برگزاري جلسات مستمر با ساير رابطين اعتباربخشي مركز در راستاي اجراي صحيح استانداردهاي اعتباربخشي و پيگيري جهت رفع ايرادات وارده طي بازديدهاي بعمل آمده از مركز

- تجزيه و تحليل بروندادهاي آمارهاي مركز، مقايسه آن با يكديگر و تهيه نمودارهاي مختلف در دوره هاي زماني مختلف با همكاري ساير واحدها و بخشهاي مركز

- برنامه ريزي جهت انجام بازديدهاي دوره اي كاري از مراكز داراي تجارب موفق (Benchmarking) و بازديد هدفمند ساير مراكز از مركز

- انجام عمليات مرتبط با بررسي قيمت تمام شده خدمات در واحدها و بخشهاي مختلف مركز در راستاي تعديل هزينه ها و افزايش سطح درآمد مركز

- برنامه ريزي و مشاركت در تنظيم برنامه هاي مقابله با بحران مركز

- نظارت و هماهنگي جهت بروزرساني اطلاعات وب سايت مركز

- ارائه پيشنهادات عملياتي در راستاي بهبود كيفيت خدمات در مركز

- انجام طرح هاي تحقيقاتي متناسب با نياز مركز

- پيگيري در راستاي تمديد به موقع پروانه هاي ساخت و بهره برداري مركز، مسئولين فني بيمارستان و مسئولين فني واحدهاي مختلف مركز

- نظارت بر نحوه عملكرد شركتهاي طرف قرارداد نگهداشت سخت افزار و نرم افزارهاي مركز

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف بيمارستان

 

نمونه اقدامات اين واحد:

- تدوين برنامه استراتژيك مركز و تهيه حصول اطمينان از اطلاع كليه كاركنان از بيانيه رسالت، ماموريت، ارزشها و اهداف استراتژيك مركز

- تهيه بولتن اطلاعاتي هفت ساله مركز (از سال 1386 لغايت پايان سال 1392)

- تكميل و بروزرساني كتابچه شاخصهاي مركز و ارائه گزارشات شاخصها در كميته بهبود كيفيت

- تدوين بيش از 100 مورد برنامه بهبود كيفيت خدمات در مركز براي هر سال (از سال 1392)

- تهيه بيش از 800 مورد برنامه عملياتي جهت واحدها و بخشهاي مختلف مركز

- نظارت بر تدوين بيش از 300 خط مشي و روش اجرايي جهت واحدهاي اداري و پشتيباني و بيش از 700 خط مشي در بخشهاي درماني

- طراحي نمودارهاي مختلف جهت بررسي ميزان شكايات مركز و بررسي ميزان پاسخگويي مديران به شكايات واصله در برهه هاي زماني

- ارزيابي عملكرد كليه برنامه هاي عملياتي و بهبود كيفيت واحدها و بخشهاي مركز در زمان تعيين شده

- تشكيل جلسه با صاحبان فرايند جهت تدوين و اصلاح بيش از 300 مورد فرايند اجرايي

- برگزاري بيش از 30 جلسه درون بخشي با رابطين و مسئولين پيگيري سنجه هاي اعتباربخشي در سال 1392 در راستاي اجراي صحيح استانداردهاي اعتباربخشي

- اخذ درجه يك عالي در اعتباربخشي سال 92 به عنوان تنها بيمارستان حائز اين رتبه در سال 1392 با همكاري معاونين و ساير رابطين اعتباربخشي

- انجام محاسبات مقطعي قيمت تمام شده خدمات جهت كليه بخشها و واحدهاي مختلف مركز در سالهاي مختلف و بر حسب نياز

- مشاركت در تهيه فيلم معرفي مركز به زبانهاي انگليسي و عربي و فارسي

- بررسي مشكلات موجود نرم افزار HIS، ايجاد قابليت جديد در نرم افزار و رفع نواقص موجود آن از طريق برگزاري كميته IT و پيگيري مصوبات آن تا حصول نتيجه

- تبادل اطلاعات و انجام مشاوره با مسئولين بخشها و واحدهاي مختلف مركز در خصوص توسعه دانش مديريت

- بررسي كسورات واحدها و بخشهاي مختلف بيمارستان و پيگيري جهت رفع آن

- نظارت بر اجراي كليه مصوبات كميته هاي امور كاركنان، فناوري اطلاعات، بهبود كيفيت (بهره وري)، اعتباربخشي در كميته هاي بيمارستاني

- تدوين گزارشات مختلف آماري در خصوص عملكرد مركز در قالب بيش از 1000 اسلايد در دوره هاي زماني مختلف و براي موضوعات مختلف

-انجام مطالعات متعدد در خصوص كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها و افزايش سطح رضايتمندي مراجعين 

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 08:41