گروه برنامه ریزی

 

رسالت واحد : 

فلسفۀ برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش لاينفك مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند، بنابراین ضرورت برنامه ریزی، برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است، كه "همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند".

 

مراحل برنامه ريزي :

- نظارت برتهيه برنامه هاي جامع بلندمدت

- نظارت برتدوين برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت با تلفيق برنامه هاي واحدهاي مختلف براي هماهنگي آنها و - تطبيق با اهداف و سياستهاي مركز

- نظارت برتهيه و تنظيم واجراي برنامه ها

- نظارت بر كنترل پيشرفت برنامه ها در مركز

- برنامه ريزي ، هدايت ، وكنترل كليه فعاليتها

 

شرح وظايف :

- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري نظام مديريت استراتژيك (راهبردي) بيمارستان مبتني بر مدل هاي علمي

- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري نظام برنامه ريزي عملياتي و كنترل اين برنامه هاي در بيمارستان مبتني بر مدل هاي علمي

- طراحي، توسعه، تدوين و ترويج و اشاعه سياست هاي خرد و كلان و عناصر كليدي و اصلي طرح/ طرح هاي راهبردي بيمارستان و انجام بازنگري و بروزآوري هاي لازم بر مبناي ارزيابي عملكرد بيمارستان و پايش راهبردي (كنترل اجرا و ارزيابي برنامه ها و تصميمات راهبردي) و در پرتو تجارب عيني بيمارستان شرايط متحول و متغير داخلي و بيروني، نظرات جديد، فرصت ها و تهديدهاي جديد و...

- مميزي و اولويت بندي و انجام كليه فعاليت هاي لازم به منظور انتخاب و عقد قرارداد با گرو هها، افراد يا شركت ها و موسسات توانمند در زمينه هاي مورد نياز جهت مديريت استراتژيك بيمارستان

- هدايت، نظارت، كنترل و ارزيابي فرايندها و نتايج پروژه/پروژه ها و يا فعاليت /فعاليت هاي مرتبط با برنامه ريزي استراتژيك و تدوين چشم انداز و... بيمارستان

- طراحي، توسعه و تدوين برنامه ها، مكانيزم ها و دستورالعمل هاي و... لازم جهت عملياتي و اجرايي كردن استراتژيهاي پشتيبان و برنامه هاي توسعه زيرساخت ها و توانمندي ها و ارائه به مديريت ارشد و واحد ها و بخشهاي مختلف و مرتبط

- انجام كليه فعاليت ها و اقدامات لازم، برنامه ريزي ها و سازماندهي ها، هماهنگي ها و پيگيري هاي مورد نياز به منظور -طراحي، تدوين، توسعه، بازنگري و بروزآوري برنامه هاي عملياتي سالانه بيمارستان

- طراحي، توسعه و تدوين و بروزآوري شاخص ها، معيارها، دستورالعمل ها، مكانيزم ها، روشها و مقايسه اي عملكردي براي ارزيابي برنامه ها و تصميمات استراتژيك و عملياتي و كنترل اجراي اين برنامه ها و همچنين كنترل و ارزيابي اعمال و تحقق سياست ها

- انجام فعاليت هاي لازم به منظور نظارت و كنترل بر پيشرفت و نحوه اجراي برنامه ها، طرح ها و تصميمات راهبردي و عملياتي با توجه به معيارها، شاخص ها، مقايسه هاي عملكردي و دستورالعمل هاي تدوين شده

- مقايسه عمكردها و فعاليت هاي اجرايي با برنامه ها، اهداف و تصميمات استراتژيك و همچنين با برنامه ها و اهداف عملياتي و تهيه گزارش هاي مختلف

- اعلام برنامه هاي عملياتي سالانه تك تك واحدها به گروه ارزيابي عملكرد سازماني جهت مقايسه عملكردها و فعاليت هاي اجرايي واحد ها با برنامه هاي عملياتي و ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني بيمارستان

- انجام كليه فعاليت ها و اقدامات لازم؛ طراحي ها، برنامه ريزي ها، سازماندهي ها، مطالعه و بررسي، هماهنگي و پيگيري به منظور مديريت و توسعه بازار خدمات بيمارستان و بسترسازي افزايش مناسب درآمدها از محل افزايش كمي و كيفي مشتريان بيمارستان

- طراحي، توسعه، ايجاد و بروزآوري پايگاه داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز به منظور اجراي هر چه موثرتر و كارآمدتر وظايف واحد

- به روزآوري پايگاههاي داده و بانك هاي اطلاعاتي

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف بيمارستان

 

 

گروه برنامه ريزي اين مركز در نظر دارد با مقايسه اساسي بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و ارزيابي نسبي از وضعيت اقتصادي، سياسي، رقابت و فناوري محيط چرايي و چيستي آنچه را كه بايد به دست آورد، بداند و با شناسايي صحيح مسائل، فرصت ها، تعيين نتايج مورد انتظار و زمان رسيدن به مواردي كه بيشتر مورد تاكيد است ، آنچه را كه بايد با بكارگيري استراتژي، خط مشي، رويه، قوانين، بودجه و برنامه زمانبندي به دست آورد، را مشخص نمايد.
 
 
مطالب:
 
 
 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 دی 1391 ساعت 13:39