اداری رسیدگی و جمعداری اموال

 

نام و نام خانوادگی:

فهیمه مظاهری

mazaheri1

سمت:

مسئول اداره رسیدگی و جمعداری اموال

تحصيلات:

كارشناس حسابداري

تلفن:

2098

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی غربي

 

 

شرح وظايف :

1- طراحي ، توسعه ، استقرار و بروز آوري سيستم جمعداري اموال و حسابداري دارايي هاي ثابت بيمارستان

2- جمع آوري ، مطالعه ، نگهداري و بهره مندي از كليه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع اموال تصويب شده توسط مراجع ذي صلاح

3- انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با ثبت اموال جديد خريداري شده ، اهدايي يا دريافتي از دانشگاه علوم پزشكي در فهرست اموال بيماستان

4- كدگذاري و پلاك گذاري جهت تك تك اقلام دارايي هاي بيمارستان و نگهداري و بروز آوري اطلاعات مربوط به اموال بيمارستان به تفكيك بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان

5- انجام فعاليت هاي مرتبط با استهلاك دارايي هاي ثابت بيمارستان

6- شناسايي اقلام دارايي هاي ثابت و اموال غير قابل استفاده بيمارستان

7- صدور اسناد حسابداري مربوط به دارايي هاي غير قابل استفاده فروش رفته و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سيستم اموال

8-پيگيري انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با تحويل اموال به واحد ها و بخش ها

9- انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با امور اموال گرداني و كنترل اموال با همكاري و مشاركت اداره تداركات و امور انبارها

10- شناسايي اموال مفقود شده /سرقت شده از طريق اموال گرداني و يا اعلام واحدها و بخش ها و پيگيري و انجام كليه اقدامات لازم جهت تعيين تكليف اموال مذكور

11- انجام فعاليت هاي مرتبط با صدور مجوز خروج اموال از بيمارستان در موارد مقتضي و برقراري هماهنگي با نگهباني بيمارستان

12- تسويه حساب با پرسنل و پيمانكاران در خصوص موضوع اموال در زمان پايان خدمت

13- انجام امور مرتبط با تحويل و تحول اموال در هنگام جابه جايي افراد تحويل گيرنده اموال بين بخشي هاي مختلف بيمارستان

14- پيگيري انجام كليه اقدامات لازم به منظور فروش اموال مطابق با سياست هاي بيمارستان و مقررات مربوطه

15- انجام ساير اقدامات و فعاليت هاي مرتبط با جمعداري اموال و حسابداري دارايي هاي ثابت

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 10:07