دبیرخانه كميته هاي بيمارستاني

 

نام و نام خانوادگی:

مريم بوروني

 

borooni

سمت:

مسئول دبیرخانه کمیته های بیمارستان

تحصيلات:

كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

تلفن:

شماره مستقیم:

2011

6281600

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

 

شرح وظايف : 

1.     طراحي ،توسعه ،استقراروبروزآوري مجموعه دستورالعملها ، آيين نامه ها،ابزارها،فرمها، فرمتها ،سازوكارهاو....موردنيازبه منظورمديريت شوراها وكميته هاي بيمارستاني   

2.     استقرار،اجرا،هدايت وراهبري مجموعه آيين نامه هاوسازوكارهادركميته هاي بيمارستاني كه مسئوليت اموردبيرخانه اي آنهاطبق ساختارتصميم گيري به اين واحدسازماني سپرده شده است. 

3.     ساماندهي،بسترسازي وانجام فعاليتهاي لازم بمنظوربرگزاري مؤثرومناسب كميته هاوجلسات آنها 

4.     انجام فعاليتهاي لازم به منظورتشكيل و اداره جلسات كميته ها بر اساس نياز، ضرورت و مقتضيات هر كميته و مطابق بابرنامه هاي تدوين شده. 

5.     پيگيري اجراي مصوبات كميته ها در مراكز مسئوليت ذيربط و اخذ گزارش ها و اطلاعات درزمينه پيشرفت اجراي مصوبات و تنظيم گزارش هاي مديريتي براي افراد و مراجع ذيربط دربيمارستان و مديريت ارشد 

6.     اطلاع رساني بموقع تصميمات ومصوبات كميته هابه مديريت ارشدبيمارستان  

7.     پيگيري اطلاع رساني به اعضاء كميته و مراكز، مراجع و واحدهاي زيربط درصورت عدم تنفيذ تصميم يا مصوبه كميته و نقض آن ازطرف مديريت ارشد بيمارستان و سایر مراجع ذیصلاح و ذیربط بیمارستان(مانندمديرعامل)

8.     طراحي، توسعه، ايجاد و بروزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز به منظور اجراي هر چه مؤثرتر و كاآمدتر وظايف واحد  

9.     طراحي، توسعه و ايجاد و بروزآوري پايگاه هاي داده و بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود امده و تجربيات كسب شده درطول انجام فعاليتهاي واحدسازماني و ارائه آن به واحد مديريت دانش و يادگيري سازماني (حوزه برنامه ريزي و توسعه؛ واحد سازماني سيستم ها و فناوري اطلاعات) و اخذ تأييديه و انجام هماهنگي لازم و اصلاحات موردنيازو.. 

10. بروزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مذكوردربند قبل

11. انجام ساير وظايف و امور محوله بنابه شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

 ليست محورهاي نظام حاكميت باليني مرتبط با كميته هاي مركز

 

برنامه زمانبندی آبان ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی مهر ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی شهريور ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی مرداد ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی تير ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی خرداد ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی ارديبهشت ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی فروردين ماه سال 93 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

 

 

 

معرفي كميته هاي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) 

پاسداري از ارزشهاي متعالي

اخلاق پزشكي ومراعات موازين شرعي

نظارت و ارزشيابي دروني

مديريت كيفي بيمارستان

بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان

تغذيه و رژيم هاي درماني

دارو و درمان و تجهيزات

اسناد و مدارك پزشكي

آسيب شناسي آزمايشگاه و  بانك خون

سوانح ، فوريتهاي پزشكي و حوادث غير مترقبه  

كادر پزشكي ، پرسنل پرستاري و كاركنان اداري

ايمني و ترويج زايمان طبيعي و كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان و   تغذيه با شير مادر  

امر به معروف و نهي از منكر

هماهنگي ارتقاي وضعيت بخش اورژانس

آموزش سلامت به بيمار

I.T

تعيين تكليف بيماران

ايمني بيمار

مرگ و مير1 تا 59 ماه

مرگ و مير بزرگسال

مرگ و مير زير 1 ماه

حفاظت فني و بهداشت كار

خريد

پيشنهادات

نقل و انتقالات

رفاهي

 نظام نوين اداره بيمارستان ها

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 07 آبان 1393 ساعت 08:53