گروه مراقبت دارويي

 

نام و نام خانوادگی:

دكتر رضا حيدري

drheidary

سمت:

رئیس گروه

تحصيلات:

دكتراي داروسازي

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

نام و نام خانوادگی:

خانم مریم عسگری

asgari

سمت:

سوپروایزر گروه مراقبت دارویی

تحصيلات:

دیپلم

تلفن:

شماره مستقیم:

2631-2630

6691566

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی :

ورودی سه - زيرزمين

 

 

لیست داروهای حیاتی     اطلاعیه های ADR     خبرنامه های ADR       دارونامه رسمي ايران    The Complete Drug Ref

 

پيغام مدیر واحد :

 آرمان واحد داروخانه دستيابي به واحدي دانش مدار، كارآمد، پاسخگو در راستاي اعتلاي كرامت انساني از طريق ارتقاي كيفيت خدمات مي باشد.

 

در این گروه:

اين گروه با هدف تامين دارو و لوازم مصرفي مورد نياز بيماران در كليه بخش ها و اتاق عمل و واحدهاي پاراكلينيكي مركز مشغول فعاليت مي باشد كه در اين راستا اهداف و وظايف ذيل را دنبال مي كند.

1- ارائه اطلاعات كامل و جامع دارويي به كليه پرسنل اعم از متخصصين، پرستاران، دانشجويان و بيماران و نيز به عنو.ان مركز اطلاعات دارويي (DIC) آماده پاسخگويي به كليه سئوالات دارويي بخش ها مي باشد.

2- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت هاي مربوط به امور دارو و تهيه طرحها و پيشنهادات اصلاحي

3- كمك در تهيه برنامه هاي آموزشي جهت تعليم كارمندان امور دارويي

4- نظارت بر نحوه نگهداري انواع داروها از نظر تاريخ انقضاء، كيفيت داروها در داروخانه و انبار دارو

5- ساخت كليه فرآورده هاي تركيبي

6- تهيه و تحويل و نظارت بر مصرف كليه داروهاي مخدر

7- بازديد از بخش و بررسي پرونده بيماران در بخش و واحد درآْمد

8- تشكيل و شركت در كميته هاي دارويي مركز و كميته مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها و ارائه راهكارهاي لازم مبني بر ترويج مصرف منطقي داروها و نظارت بر احتمال مصرف غير منطقي داروها و بويژه آنتي بيوتيك ها

9- پيگيري جهت تكميل فرمهاي ADR و ثبت عوارض ناخواسته داروها

10- تكميل فرمهاي كنترل كيفي محصولات در حين مصرف از نظر تغييرات فيزيكي، مشكلات بسته بندي

11- مديريت و برنامه ريزي جهت كنترل گردش مالي بخش خدمات دارويي

12- برنامه ريزي جهت تامين مقدار كافي و به موقع دارو و لوازم مصرفي

13- مديريت و پيگيري جهت به روز رساني فاركوپه دارويي مركز

  

شرح وظايف :

1-   طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام مراقبت هاي دارويي بيمارستان

2-    نظارت و كنترل فرايندهاي تامين، توزيع و نگهداري دارو و ملزمات پزشكي

3-    نظارت بر تجويز و مصرف دارو و ملزمات پزشكي و كسب اطمينان از ايمني و كيفيت مناسب خدمات دارويي ارائه شده به بيماران

4-    ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در حوزه مراقبت هاي دارويي

5-    اجرا، هدايت و راهبري نظام مراقبت هاي دارويي در سطح بيمارستان

6-    انجام كليه برنامه ريزي ها، سازماندهي ها و پيگيري هاي لازم جهت ارائه خدمات نظارتي، مشاوره اي، اطلاع رساني، كنترلي در حوزه مراقبت هاي دارويي مشتمل بر:

-     نظارت بر تدارك و نگهداري ذخيره دارويي به لحاظ كمي و كيفي

-     انجام بررسي ها، هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم به منظور كارگيري كليه ساز و كارهاي سازماني، مديريتي جهت اطلاع رساني دارويي و كنترل مسموميت در بيمارستان

-     انجام كليه هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم جهت ايجاد، فعال سازي و تشكيل كميته دارو درمان با هدف تامين اطلاعات ورودي براي تصميم گيري هاي دارويي عمومي و خاص در اين كميته و همچنين پشتيباني و مشاركت در تدوين و به روزآوري فرمولري بيمارستان

7-    دريافت دستورالعمل هاي مربوط به نحوه توزيع، تكميل، جمع آوري و ارسال فرم هاي گزارش دهي عوارض ناخواسته دارويي و برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين دستورالعمل ها و ارسال فرم ها به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR)

8-    ارائه مشاوره هاي تخصصي به كادر درماني پزشكان و مديريت بيمارستان

9-    بررسي و نظارت علمي بر پرونده هاي دارويي بيماران بستري به منظور رعايت اصول علمي در تجويز و مصرف منطقي دارو، ملزومات و تجهيزات مصرفي

10-    بازرسي هاي ادواري از انبارها، استوك بخش، ترالي احياء و ساير محلهاي نگهداري دارو به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول فني و علمي

11-    ساخت داروهاي تركيبي

12-    آماده سازي فرآورده هاي تزريق و تركيب فرآورده هاي دارويي و سفارش داده شده توسط بخش

13-    رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي در وظايف محوله

14-    شركت در جلسات كميته دارو و درمان

15-    تكميل فرم كنترل كيفيت محصولات حين مصرف

16-     ارائه طرحها، پيشنهادات و نظرات اصلاحي در بهينه سازي امور بخش خدمات دارويي

17-     تهيه فهرست اوليه فارماكوپه دارويي جهت طرح در كميته دارو و درمان

18-     ارائه راهنمايي ها و دستورات دارويي لازم به بيماران بويژه جهت نسخ سرپايي

19-     تهيه نسخ و مستندات جهت طرح در زير كميته هاي تجويز و مصرف منطقي دارو

20-     كنترل و نظارت بر شرايط و اصول فني انبارداري دارويي

 بخش خدمات دارويي از نظر تعداد نيروي انساني مشتمل بر 3 نفر داروساز، 38 نفر نيروي انساني تكنسين دارويي، جمعدار، اپراتور و خدمات مي باشد.

دكتر كريم نژاد             مسئول واحد DIC

دكتر عفت نصري         مسئول واحد ساخت داروهاي تركيبي و داروهاي مخدر

ناصر جوانمرد             جمعدار داروخانه مركزي

سعید کیانی              جمعدار داروخانه اورژانس

سعيد اصفهاني           جمعدار داروخانه اتاق عمل

زهرا مصطفوی             رابط اعتبارسنجی گروه مراقبت دارویی

 

اين بخشها شامل واحد هاي ذيل مي باشد.

1-   واحد داروهاي مخدر

2-   واحد ساخت داروهاي تركيبي

3-   واحد برگزاري كميته ها

4-   واحد اطلاع رساني علمي (DIC) و اعلام گزارشات ADR

5-   واحد داروخانه مركزي

   الف) ليست داروهاي حياتي

   ب) فرم بازديد از بخش

   ج) فرم كنترل كيفيت

   د) فاركوپه دارويي

6-   واحد داروخانه اورژانس

7-   واحد داروخانه اتاق عمل

8-    واحد جمعداري

 

1-    واحد داروهاي مخدر:

 داروهاي مخدر بايد زير نظر داروساز تهيه، توزيع و كنترل مداوم شود اين داروها در مكان مشخص و جداگانه اي در داروخانه نگهداري مي شود و بر اساس نياز مركز توسط داروساز درخواست و به اداره دارو ارسال مي گردند تا طبق فاكتور به انبار دارويي تحويل شده و توسط ليست استوك مشخصي در اختيار تمام بخشها قرار داده شود و نيز در بازديدهاي دارويي به صورت راندوم پرونده بيمار از نظر مصرف مخدر بررسي گردد.

2-   واحد ساخت:

  در بخش تهيه و ساخت داروهاي تركيبي، داروساز تهيه تمام مواد مصرفي مورد نياز براي ساخت فرآورده هاي تركيبي، و نيز بررسي راندوم نگهداري و مصرف صحيح فرآورده هاي تركيبي در بخشها را در پرونده بيماران بر عهده دارد. كليه فرآورده هاي بيولوژيك و داروهاي خاص قبل از تحويل به بخشهاي مختلف از نظر خواص فيزيكي و تاييد سلامت دارو بايد به رويت داروساز رسانده شود.

 

3-   واحد اطلاع رساني علمي

  داروخانه مسئول ارائه اطلاعات كامل و جامع دارويي براي كليه پرسنل بيمارستان اعم از متخصصين، پرستاران، دانشجويان و بيماران است و به عنوان يك مركز اطلاعات دارويي عمل مي كند اين واحد از طريق فرمهاي اطلاع رساني علمي با كليه پزشكان و پرستاران در ارتباط مي باشد و داروسازان مركز طي بازديدهاي دارويي از بخشهاي مختلف بيمارستان بر اين امر نظارت دارند بر اساس برنامه مدون زمانبندي شده، براي كليه پرسنل داروخانه كلاسهاي آموزشي برگزار مي شود و اطلاعات لازم در مورد داروها و تجهيزات جديد در اختيار پرسنل داروخانه قرار مي گيرد اين واحد با برگزاري سمينارهاي علمي و كلاسهاي بازآموزي پرستاري، پرسنل را از تازه هاي دارويي مطلع مي سازد.

 فعاليتهاي كه واحد DIC در جهت تحقق اهداف خود در دست اقدام دارد به شرح ذيل مي باشد.

1-    ارائه اطلاعات لازم مربوط به كنترل موارد مسموميت بر گروه پزشكي، بيماران مسموم و همراهان آنها

2-    پاسخ به سئوالات دارويي عموم مردم و گروه پزشكي

3-    كمك به كاهش مراجعه بي مورد به مراكز درماني و اورژانس ها با ارائه متون اطلاعات ضروري بصورت تلفني

4-    كمك به گسترش و ارتقا مراكز اطلاع رساني داروها و سموم در سطح كشور

5-    كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينار و بازآموزي

6-    همكاري با گروه پزشكي و ارائه آموزشهاي لازم در جهت ارتقا خدمات دارويي

7-    گردآوري مشكلات دارويي از قبيل مواد اوليه، بسته بندي، فرمولاسيون و عوارض داروها و پيشنهاد راه حل لازم

8-    كمك در اتخاذ تصميمات مربوط به فرمولاري

9-    شركت در ارزيابي مصرف دارو (Drug Use Evoluation(DUE

10-     همكاري و هماهنگي در رابطه با گزارشهاي ADR

 

مطالب آموزشی:

لیست داروهای شیمی درمانی در فارماکوپه مرکز در سال 93

پايداري داروها

ضدعفوني كننده ها

سازگاری سرم رینگر

لیست داروهای یخچالی

مراقبت دارویی 1

مراقبت دارویی 2

خطاهای دارویی

مدیریت خطا در زمان مصرف دارو

دستورالعمل استفاده از داروهاي پرخطرفني توئين

آنتي دوت ها

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 14 تیر 1393 ساعت 12:38