هموویژلانس

 

الگوریتم ها

الگوريتم نحوه برقراري سيستم هموويژلانس در بيمارستانها توسط پایگاه اطلاع خون

الگوريتم نحوه مديريت عوارض در بيمارستان

 

فرم های عمومی

فرم درخواست پلاکت فرزیس

فرم درخواست خون و فراورده های خونی به طور اورژانس (کمتر از 30 دقیقه)

فرم نظارت بر تزریق خون و مشخصات کیسه خون

فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فراورده های خونی

درخواست خون و فراورده های خونی

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP) - پلاکت - کرایوپرسیپیتیت

 

فرم هاي مرتبط با برنامه هاي آموزشي

اسامي شرکت کنندگان در برنامه آموزشي نحوه تزريق خون و فرآورده

عناوين برنامه ‏آموزشي جهت پرستاران و پزشكان

فرم نظر سنجي هموويژلانس

 

فرم هاي مرتبط با مصرف فراورده ها-اطلاعات بيمارستانها

فرم اطلاعات تحويل فرمهاي سيستم هموويژلانس به بيمارستانها

فرم ميزان توزيع خون و ساير فرآورده هاي خون در يك ماه

فرم ميزان توزيع خون و ساير فرآورده هاي خون در يك سال

 

چک لیست ها

چك ليست نحوه استقرارسيستم هموويژلانس با جواب

چك ليست نحوه استقرارسيستم هموويژلانس بی جواب

 

عوارض تاخیری

عوارض تاخیری

 

عوارض حاد

سیستم هموویژلانس - ویژه پزشکان

سیستم هموویژلانس - ویژه پرستاران

 

شرح وظايف

شرح وظايف پزشك ارشد هموويژلانس