تیم مدیریت بحران

 

 نمایش چارت تیم مدیریت بحران

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان مدیر عامل تیم بحران

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731