شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت آموزشی واحدهای پاراکلینیکی

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731