شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان مديريت خدمات پرستاری دفتر آموزش سلامت به بيمار راهنما مراجعین سايت آموزش سلامت بيمار

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731