مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

53

 

 

  

برگزاری جلسه رابطین آموزشــی مركز آموزشــي درمانــي الزهرا (س) (29/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از  خانم عبدالهي سوپروايزر آموزشي مركز، جلسه رابطین آموزشی با هدف آشنایی با دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت روز چهارشنبه بيست و پنجم تيرماه در اين مركز برگزار گرديد. در اين جلسه توسط خانم عبدالهی و خانم مزروعی در مورد دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت،  تاریخ های آزمون الکترونیکی مربوطه و الزامی بودن شرکت در آزمون، موارد مطرح شده در جلسه  مترون ها و سوپروایزر آموزشی با مدیران  دانشگاه علوم پزشکی و سومین جلسه آموزشی مهارت های ارتباطی توضیحاتي ارائه گرديد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار جلسه رابطین آموزشی