163

 

 

 

برگزاری کارگاه توانمند سازی پرستاران بخش داخلی اعصاب برای آموزش به بیماران سکته مغزی  (05/12/1392)

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، اولين کارگاه توانمند سازی پرستاران بخش داخلی اعصاب برای آموزش به بيماران سکته مغزی در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 20و 21بهمن ماه در اين مركز برگزارگرديد. اين كارگاه در راستاي تعامل دفتر آموزش سلامت با دانشكده پرستاري و مامايي براي انجام طرح هاي پژوهشي عملياتي، براساس نياز هاي آموزش پرستاران جهت ايفاي نقش آموزش آنها برگزار شده است.در اين كارگاه دكتر عليمحمدي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري،  دكتر چيت ساز از گروه داخلي اعصاب،  شيباني كارشناس فيزيوتراپي و خانم اصلاني دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري ضمن آموزش، يك الگوي استاندارد براي آموزش به بيماران را ارائه نمودند.اين دوره آموزشي بر بالين بيماران و با انجام نياز سنجي آموزشي بيماران و همراهان آنها برگزار و در پايان  13 عنوان محتواي آموزشي استاندارد بر اساس مشكلات بيماران در اختيار ايشان قرار گرفت.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار برگزاری کارگاه توانمند سازی پرستاران بخش داخلی اعصاب برای آموزش به بیماران سکته مغزی