مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

واحد نظارت بر خدمات عمومي

كاخداري نوشته شده توسط صفری
غرفه هاي مواد غذايي نوشته شده توسط صفری
فضاي سبز نوشته شده توسط صفری
مهدكودك نوشته شده توسط صفری
مخابرات نوشته شده توسط صفری
شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت منابع انسانی ورفتاری واحد آموزش وتوسعه کارکنان معاون توسعه مدیریت و منابع واحد نظارت بر خدمات عمومي