ارزيابي اعتباربخشي جامع مركز آموزشي درماني الزهرا(س) توسط نمایندگان وزارت متبوع انجام شد.

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، ارزیابی اعتباربخشي جامع مرکز، در روزهاي سه شنبه 18 لغایت پنجشنبه 20 آذرماه، توسط ارزيابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر جواد ملبوبی از دانشگاه علوم پزشکی اراک و محمد تیرانی از دانشکده علوم پزشکی خمین و تيم ارزيابي معاونت هاي درمان، بهداشت و غذا و دارو انجام شد. در اين سه روز، بخش هاي باليني، اتاق هاي عمل و واحدهاي پاراكلينيك، پشتيباني و اداري مركز بر اساس استانداردهاي  اعتباربخشي بيمارستان هاي ايران مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار ارزيابي اعتباربخشي جامع مركزآموزشي درماني الزهرا(س)