مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 محتواهاي آموزشي ويژه راهنمايي بيماران با هدف توانمند نمودن مددجويان و بيماران جهت خودمراقبتي از منابع معتبر آموزش به بيمارتهيه شده است.با توجه به استانداردهاي طراحي رسانه هاي آموزشي در قالب پمفلت يا كتابچه و فيلم آموزشي مطالب آماده شده و چندين بار از نظر محتوا و ميزان سواد گروه مخاطب ،موارد فرهنگي و... بررسي انجام گرفته است.

بر اساس نياز سنجي و اولويت بندي انجام شده توسط كارشناس آموزش به بيمار تعدادی محتوا به شرح زير آماده شده است .

 

رسانه هاي آموزش بيمار (سه بيماري شايع  مزمن غير واگير مركز)

 

ورود به محتوا و رسانه های آموزشی بیمار قدیم                              ورود به محتوا و رسانه های آموزشی بیمار جدید

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار