مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

 

رسالت واحد :

در سازمان های برتر آموزش های سازمانی بایستی بتواند برتری را حفظ و سطح آن را دایماً ارتقا دهد، در سازمان های برتر مدیران از طریق برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای موثر آن نقش به سزایی در راهبری سازمان و کسب مزیت رقابتی دارند . مدیران از یک طرف بایستی مجموعه داخلی سازمان را از نظر انسانی و مجموعه تولید راهبری و از طریق دیگر قابلیت سازگاری با محیط بیرون را داشته باشند یکی از عوامل مهم و زیربنایی برای کسب مزیت رقابتی ، پایداری مداوم، برتری و سرآمدی سازمانی ، توجه علمی و عملیاتی به توسعه منابع انسانی و مخصوصاً مدیران است .قسمتی از توسعه مدیران از طریق آموزش برنامه ریزی شده تحقق می یابد. در این زمینه آموزش بر مبنای نیازسنجی درست راه بالندگی را میان بر می نماید برای این که توسعه مدیران به معنای واقعی منجر به سودآوری شود بایستی آموزش های سازمانی را اثربخش نمود .

 

شرح وظايف:

- تدوين، طراحي، استقرار و بروز آوري سيستم آموزش مديران

- تدوين، طراحي، استقرار و بروزآوري پايگاه داده اطلاعات مديران بيمارستاني

- تدوين، طراحي، استقرار و بروزآوري نظام شناسايي و ارزيابي افراد، تيم ها، موسسات و شركت هاي ارائه دهنده خدمات آموزشي در زمينه هاي مختلف مديريتي بر اساس معيارهاي دقيق و مدون

- شناخت ضرورت ها و نيازهاي آموزشي و توسعه اي مديران بيمارستاني

- برنامه ريزي، ساماندهي و طرح ريزي برنامه آموزش و توسعه توانمندي هاي عمومي و تخصصي مديريتي مديران بيمارستان در سطوح مختلف در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و تعيين رئوس و سياست هاي اين حوزه و استخراج برنامه هاي عملياتي و طرح هاي اقدام در اين زمينه با همكاري كليه واحدهاي سازماني ذينفع در فرايند آموزش و توسعه مديران

- تعريف، طراحي و برنامه ريزي اجرايي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و توسعه مهارت ها و توانمندي مديران بيمارستاني

- سنجش و ارزيابي مستمر اثربخشي برنامه هاي عملياتي، برنامه هاي كلان، استراتژي ها و سياست هاي بيمارستان در حوزه آموزش و توسعه مديران و ارائه بازخورد و پيشنهادات و گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح

- طراحي، توسعه، ايجاد و بروزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز به منظور اجراي هر چه موثرتر و كارآمدتر وظايف واحد

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف بيمارستان

 

 

اين واحد با توجه به نقش و اهمیت آموزش و توسعه مدیران سعي دارد با نيازسنجي درست و منطقي زمينه هاي آموزش سازماني اثر بخش را فراهم نمايد.

  

مطالب:

اتوماسیون اداری - دستورالعمل کارتابل نامه های دریافتی

اتوماسیون اداری - دستورالعمل ثبت نامه داخلی

اتوماسیون اداری - دستورالعمل ارسال پیش نویس

فرايند اعلام نظريه د رخصوص اقلام و دستگاههاي غير قابل استفاده در واحد /بخش

فرم اعلام نظريه كارشناسي اقلام و تجهيزات پلاك خور ( پزشكي و غير پزشكی)

فرمت صورتجلسات داخلي

آموزش مدیران با الگوی شایستگی

مدیریت مبتنی بر عملکرد

استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ابران

فایلهای خودارزیابی بیمارستان ها

رویکردهای نوین مدیریت بیمارستانی 1

رویکردهای نوین مدیریت بیمارستانی 2

فرمت برنامه واحد بهبود كيفيت

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش وتوسعه مدیران