مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

- Tintinalli's Emergency Medicine

Ct teaching Manual

- Asthma

- ATLS

- ATLS1

- COPD

- Chronic Obstructive

 

 AhA 2010 

part 10 part 9 part 8  part 7 part 6  part 5 part 4  part 3 part 2 part 1
     

 part 17

 part 16

part 15

part 14

part 13

part 12

part 11

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش پزشکان