مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

يكي از كارآمد ترين ساز و كارهاي بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات انسان براي سازگاري و همنوايي با تغييرات و تحولات محيطي ، بهره گيري از آموزش است .تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از چند گاهي مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي سازگاري هر چه بهتر با شرايط جديد به ناچار بايد علوم و معارف جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارايي ندارند ، كنار گذاشت .لذا علاوه بر اينكه آموزش همواره به عنوان امتياز زندگي اجتماعي و سازماني محسوب مي گردد ،امروزه عدم توجه به آن اسباب از هم گسيختگي سازمان ها را به طور حتمي و قطعي فراهم مي نمايد.

در اين راستا مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان يكي از بزرگترين مراكز درماني استان و استانهاي همجواربه عنوان بيمارستان منتخب هيات امنايي ، جهت پياده سازي چارت هيات امنايي ، بخش آموزش پرسنل خود را در 3 حوزه آموزش كاركنان ، آموزش مديران ، سوپر وايزر آموزشي راه اندازي نموده است تا با انجام كليه فعاليتها و اقدامات لازم در اين زمينه بتواند جهت تغيير ساختار شناختي نگرشي و مهارتي ، پيشرفتهاي علمي و تغييرات فناوري و پرهيز از ايستايي و ركود سازمان گام بردارد به گونه اي كه سطح دانش ، آگاهي و مهارتهاي فني و حرفه اي كاركنان خود را جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مراجعين ارتقا دهد.

 

آموزش و توسعه مديران :

مديران همواره نقش مهم و حياتي در سازمانها ايفا مي كنند. اثر مديران برجسته در كسب درآمد ، سود و موفقيت سازماني ، امروزه به خوبي در بسياري از سازمانهاي موفق بارز و آشكار است.از سوي ديگر پاسخ سريع به تهديد ها و فرصتهاي عصر حاضر ، مدير را به عنوان منبعي حياتي در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته كه بر اين اساس نياز سازمانها به مديران شايسته بيش از پيش آشكار شده است .اگر مديران و افرادي كه نقش حساس در سازمان دارند شخصا به نوسازي و انطباق با تغييرات و تحولات معتقد شوند خود به عنوان عاملان تغيير در پذيرا ساختن ساير افراد سازمان براي نوسازي و تغيير موثر واقع خواهند شد.

پس سرمايه گذاري در امر آموزش و توسعه مديران امري ضروري است و در همين راستا مركز آموزشي درماني الزهرا(س) با تغيير در الگوي ساختار شغلي خويش ، به سوي هيات امنايي شدن كامل گام برداشته و با برنامه ريزي دقيق و ايجاد ساختاري انسجام يافته و پرسنلي مجرب و متعهد با راه اندازي اين واحد،آموزش و توسعه مديران را به عنوان يكي از اولويتهاي آموزشي در برنامه هاي خود مد نظر قرار داده است.

آموزش و توسعه كاركنان:

اهميت آموزش كاركنان به عنوان موثر ترين راه همسازي با تغييرات در سازمان ها مي باشد .بنابر اين انجام فعاليت آموزشي در سازمانهاي امروزي امري اجتناب ناپذير است .آموزش كاركنان ضمن تسهيل تحقق اهداف سازماني از طريق بهبود عملكرد فردي و گروهي ، ايجاد انعطاف پذيري در مقابل تغيير و كاستن از مقاومت هاي ناخواسته و بي مورد ، موجب مي شود كاركنان از طريق شناخت منافع خود و سازمان، از منابع محدود سازمان حداكثر بازدهي را به دست آورند كه در اين صورت مديران به جاي پرداختن به درگيري روزمره به ترسيم چشم انداز ها و برنامه هاي راهبردي سازمان بپردازند.

واحد آموزش كاركنان اين مركز در نظر دارد با آموزش هدفمند و برنامه محور و با رويكرد سيستماتيك و نظام مند به اهداف فوق نائل آيد.

 

سوپر وايزر آموزشي :

حيات و ادامه زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنان آن بستگي دارد، افراد ماهر تر و آموزش ديده تر نقش موثر تري در كارآمدي و بهره وري سازماني خواهد داشت. از طرف ديگر آموزش با افزايش ميزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابليت هاي كاركنان ، آنان را براي ايفاي وظايف و قبول مسئوليتهاي جديد تر ، آماده تر و مجهز تر مي كند. به طور كلي سازماني كه به رشد كمي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خود مي انديشد و پيوسته فعاليتهاي آموزش در آن در جريان است ،كاركنان بهتر توانايي هاي خود را افزايش مي دهند و چگونه آموختن و به كار بستن را مي آموزند .در چنين سازماني ، ابتكار ، ابداع ، ارتقاي آگاهي و دانش افزايي به نوعي رفتار همگاني مبدل مي شود و توفيق در تحقق اهداف سازماني امري قطعي است و هرگز سازمان دچار جمود فكري نخواهد شد.

بر همين اساس مركز آموزشي درماني الزهرا (س) سعي در بهبود و ارتقاء خدمات آموزشي و درماني خود از طريق سوپر وايزرهاي آموزشي و برگزاري كارگاهها و دوره اي آموزشي درزمينه هاي مختلف ( شيوه هاي نوين درمان ، تجهيزات پزشكي و...) نموده است.

 

مطالب آموزشي

قوانين و مقررات آموزشي

-امور اداری

 سلامت شغلي

اصلاح الگوي مصرف نمک و روغن

حمايت هاي رواني اجتماعي در بلاياي طبيعي

دندان هاي شيري

خشم

كنترل و مهار خشم

اشنايي با ضدعفوني كنندها شيميايي

ايمني و بهداشت در شوينده ها

جزوه برقراري ارتباطات موثر

ديابت

تشخيص آزمايشگاهي فلزات سنگين

تاثير فلزات سنگين بر سيستم ايمني

مسموميت با فلزات

مسموميت با سرب

قوانین و مقررات حرفه ای

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش پرسنل