مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

اهداکنندگان اعضا

اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد. 06 تیر 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد. 06 تیر 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد. 17 خرداد 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد. 17 خرداد 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد 17 خرداد 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند فرصتي دوباره براي زندگي داد 31 ارديبهشت 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند فرصتي دوباره براي زندگي 18 ارديبهشت 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به بيماران نيازمند پيوند 30 فروردين 1397 نوشته شده توسط صفری
اهدای عضو بدن فرد مرگ مغزی به يك بيمار نيازمند پيوند 19 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضای بدن فرد مرگ مغزی به سه بيمار نيازمند پيوند 16 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 06 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 06 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به دو بيمار زندگي دوباره بخشيد 03 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 03 اسفند 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 14 بهمن 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به چهار بيمار زندگي دوباره بخشيد 25 آذر 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد. 22 آذر 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 12 آذر 1396 نوشته شده توسط صفری
اهدای اعضای فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد 07 آذر 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فهيمه جعفری و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 29 آبان 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان حسن اشرف و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 12 آبان 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رقيه رئيسيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 03 آبان 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معصومه محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 19 شهریور 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مسعود صنعتي زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 17 شهریور 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميد نوروزي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 12 شهریور 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد ذكريا و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 شهریور 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميدعلي اكبري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 06 شهریور 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بنفشه هاشمي دهكردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 24 مرداد 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدآزادی و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 مرداد 1396 نوشته شده توسط صفری
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان امير آشوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 09 مرداد 1396 نوشته شده توسط صفری
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا