اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي محسن فتحيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 18 فروردين 1394
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي رويا رضايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 اسفند 1393
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي قدمعلي نمره چي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 16 اسفند 1393
خانواده جعفرپور با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 10 اسفند 1393
خانواده رجايي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند 29 بهمن 1393
خانواده سركلان با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 21 بهمن 1393
خانواده احمدي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 18 بهمن 1393
با ايثار خانواده ادريسي، سه بيمار نيازمند پيوند زندگي دوباره يافتند. 04 بهمن 1393
خانواده ايزدي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 23 دی 1393
خانواده رمضاني با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند 20 دی 1393
با اهداي اعضاي سه بيمار مرگ مغزي 7 انسان ديگر زندگي دوباره يافتند 08 دی 1393
با ايثار خانواده نجفی، سه بيمار نيازمند پيوند زندگي دوباره يافتند. 08 آذر 1393
خانواده عليرضايي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 08 آذر 1393
با ايثار خانواده نانكلي، دو بيمار نيازمند پيوند زندگي دوباره يافتند. 30 مهر 1393
خانواده لايقي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
خانواده دادبين با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
خانواده احمدي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
خانواده كريمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
خانواده موسوي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 16 مهر 1393
با ايثار خانواده جعفري مطلق، سه بيمار نيازمند پيوند زندگي دوباره يافتند. 16 مهر 1393
خانواده قاسمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 08 شهریور 1393
با ايثارخانواده بزرگوار بيمار مرگ مغزي، علي باقريان و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 05 شهریور 1393
خانواده كلهري با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 30 مرداد 1393
خانواده كريمي با اهداي اعضاي فرزند خود به سه انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده نديمي با اهداي اعضاي فرزند خود به دو انسان ديگر زندگي بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده خرمي با اهداي اعضاي فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) سه عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
خانواده پرورش با اهداي اعضاي فرزند خود به 3 انسان ديگر زندگي بخشيدند. 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دو عضو از بيمار معصومه محمدی به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
ايثار ماندگار خانواده شهيد دياني با اهداي اعضاي فرزند خود و نجات جان سه انسان ديگر 13 شهریور 1389
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا