اهداکنندگان اعضا

با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از يك بيمار مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
با اهداي اعضاي يك مادر جوان سه انسان ديگر زندگي دوباره يافتند. 13 شهریور 1389
خانواده گنجي با اهداي اعضاي فرزند خود به 2 انسان ديگر زندگي دوباره بخشيدند. 13 شهریور 1389
با اهداي اعضاي جوان 32 ساله 3 انسان ديگر زندگي دوباره يافتند. 13 شهریور 1389
با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) ، دو عضو از بيمار صنم حيدري، مبتلا به مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوند، اهدا گرديد. 13 شهریور 1389
خانواده هاشم سهراب پور در يك اقدام خداپسندانه با اهداي اعضاي فـرزند خـود به سه انسـان ديگر زنـدگـي دوبـاره بخشيدند. 13 شهریور 1389
خانواده علي كرمي بروجني در يك اقدام خداپسندانه با اهداي عضوي از فـرزند خود به انسـان ديگري زنـدگي دوبــاره بخشيـدند. 13 شهریور 1389
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا