اهداکنندگان اعضا

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فتحيان دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 28 تیر 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سعيد خانجاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 15 تیر 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فرزندي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 31 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان صادق شفيعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 27 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان بهرام محمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 19 خرداد 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه زياري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 07 ارديبهشت 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 24 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا عزيزي باغكمه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 21 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ناصر فروتن دستجردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 19 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان نصرالله خسروي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شيما مطوف و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 16 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان آيت الله عبداللهی و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت 14 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عليرضا رضايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 07 فروردين 1396
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان معصومه بهره من و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 25 اسفند 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اكبر جعفري زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 اسفند 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد زارعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، بيمار نيازمند پيوند كبد، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 05 اسفند 1395
مادري 33 ساله با انجام پيوند كبد در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) زندگي دوباره يافت 03 اسفند 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان علي محتوي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 23 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مريم كشكوليان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 20 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ميثم فروغي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 16 بهمن 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان عماد ابراهيمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 بهمن 1395
با ايثارخانواده هاي بزرگوار شادروان عبدالرسول رضواني و شادروان علي ميرزا عربي و رضايت به اهداي اعضاي آنها، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 30 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محسن زنگنه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 26 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه ذوالفقاري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 26 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان سيد بنيامين احمدي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 15 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهرا عليايي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند 13 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدحسين نجمي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 02 دی 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ابوالفضل داوري و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 20 آذر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان زهره رجبي و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت. 11 آذر 1395
با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شكوفه مرادي غريبوند و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند. 01 آذر 1395
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا