با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مسعود صنعتي زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، مسعود صنعتي زاده 25ساله،كه بر اثر تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روزچهارشنبه پانزدهم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دوکليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به دو بيمار پيوند شد. كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مسعود صنعتي زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.