با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فهيمه جعفری و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، فهیمه جعفری هرندی 19 ساله، دانشجوی نمونه دولتی رشته مهندسی شیمی، كه براثرتصادف در بيمارستان امين بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز يكشنبه بيست وهشتم آبان ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به  بيماران در ليست انتظار، پيوند گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فهيمه جعفری و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.