رفتن به محتوای اصلی
x

طی جلسه برگزار شده با حضور رییس و معاونین محترم درمان و توسعه و مدیران مرکز و با توجه افزایش پرسنل دارای مرخصی منفی، روند ثبت مجوز بدین گونه شد که ابتدا پرسنل درخواست مجوز خویش را در سامانه کسرا از مسیر: درخواست مجوز> آیتم های روزانه یا ساعتی> استحقاقی روزانه یا ساعتی ثبت نمایند، در صورتی که دارای مرخصی منفی باشند، برنامه به ایشان پیغام خطا داده و نمی توانند مرخصی خویش را ثبت نمایند. در صورتی هم که دارای مرخصی باشند، پس از ارسال درخواست، مسئول مربوطه می تواند الگوی مرخصی ایشان را در برنامه به مرخصی تغییر دهد.