مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

نام و نام خانوادگی:

ميثم كاظمي

 

سمت:

مسئول واحد مخابرات

تحصيلات:

كارداني الكترونيك

تلفن:

2222

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

جنب اتاق عمل اورژانس

 

 

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی مخابرات