معاون پشتيباني و توسعه

moavenposhtibani

نام و نام خانوادگی:

دكتر كريم سهرابي

drsohrabi

سمت:

معاون پشتيباني و توسعه

تحصيلات:

متخصص طب اورژانس

تلفن:

شماره مستقیم:

3030-2020

36680614

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

payam 

شرح وظایف:

ـ مسئولیت نظارت بر هماهنگی در انجام فعاليتهاي اداری، مالی و پشتيباني مركز

ـ انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشها و واحدهاي مختلف مركز

ـ هماهنگي با مدير عامل مركز در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل هاي اجرایی و اهداف استراتژيك

ـ هدایت مركز در اجرای اهداف استراتژيك و عملياتي

ـ نظارت بر تحقق برنامه‌هاي سالانه، اهداف پنج‌ساله و سند چشم‌انداز مركز با همکاري ساير مديران

ـ نظارت بر نحوه طراحي، توسعه، تدوين و بروزرساني طرح جامع فناوري ارتباطات و اطلاعات بيمارستان

ـ تطبیق و هماهنگی امور مركز با توجه به استانداردهای بیمارستاني

ـ ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت امر

ـ ابلاغ دستورالعملها و ضوابط مربوط به واحدهاي تحت امر

ـ نظارت بر نحوه اجراي قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر جهت اجرای صحيح آن

ـ ساماندهی فعالیتهای مربوطه، تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت امر

ـ نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

ـ ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر

ـ نظارت بر ارزشیابی ماهیانه و سالیانه عملكرد نیروهای تحت پوشش

ـ نظارت کلی بر نحوه مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

ـ صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخشها و نظارت بر حسن جریان آن

ـ نظارت بر پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته

ـ نظارت بر پرداخت به موقع حقوق و مزاياي پرسنل مركز

ـ نظارت بر پرداخت به موقع مطالبات شركتهاي طرف هاي قرارداد

ـ نظارت و كنترل ميزان تخفيفات اعمال شده براي بيماران نيازمند

ـ تعيين نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

ـ نظارت بر تنظیم طرحهای خرید، توزیع، نگهداری و کنترل اقلام مصرفي، پزشكي، پلاك خور و قابل نگهداري به منظور استفاده صحیح از آنها

ـ شرکت در جلسات هیات امنا، كميسيون ها، کمیته های بیمارستانی و غیره، جهت اتخاذ تصميمات مقتضي

ـ شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها در معاونتهای دانشگاه

ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه