مديريت خدمات پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی:

هادي صفري

 

سمت:

سرپرست اداره خدمات پشتیبانی

تحصيلات:

كارشناسي مديريت

تلفن:

شماره مستقیم:

2017-2018 

 36201500

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ورودي يك

 

 *ارسال پیغام در صندوق ارتباط با مدیریت خدمات پشتیبانی*

پيغام مدیر واحد :

نيل به نظام صحيح و كارآمد با ارتقاء مستمر کيفيت و اصلاح مداوم فرايندها و ارائه خدمات مورد نياز به مردم همگام با طرح تكريم ارباب رجوع، همواره مورد نظر و تاكيد اين مديريت بوده است.

اهداف مديريت خدمات پشتیبانی:

- همگام سازي فعاليتها و اقدامات در راستاي جهاد اقتصادي با کنترل و کاهش هزينه های غير ضروری و اصلاح مداوم فرايندهاي حوزه ي مديريتي

- ارتقاء مستمر کيفيت خدمات اداری و حرفه اي

- ارتقاء رضايتمندي ارباب رجوع، پرسنل ومسئولين از حوزه ي مديريتي

- دستيابی به کالا و خدمات (با کيفيت برتر و با سرعت نازلتر)

- تلاش و برنامه ريزی برای دستيابی به اهداف مديريتی

- ارتقاء كارايي و اثربخشي در حوزه هاي مديريتي با پايش فعاليتها و نظارت بر آن

 

شرح وظايف:

- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیت های اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي.

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت پوشش.

- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظائف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي.

- تعيين خط مشي واحدهاي تحت سرپرستي طبق اهداف تعيين شده مركز و نظارت بر حسن اجراي آن.

- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه.

- شركت در كميسيونها، سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان حوزه مدیریت خدمات اداري و حرفه اي.

- نظارت، بررسي و تأييد كاركرد شركتهاي طرف قرارداد و تنظيم چك ليست ارزشيابي آنها

- برنامه ریزی لازم به منظور ایجاد محیط مناسب کاری در سازمان و برقراری حسن تفاهم بین کارکنان.

- همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و به روز نگهداشتن آن.

- طراحی، توسعه، ایجاد و بروز آوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پایه و تفضیلی مورد نیاز به منظور اجرای هر چه موثرتر و کارآمدتر وظایف حوزه مديريتي

- طراحی، توسعه و ایجاد اولیه پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت های واحد سازمانی و ارائه آن به واحد مدیریت برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد

- بروز آوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی مذکور در بند قبل

- تهیه و تنظیم گزارشها و آمارهای منظم از وضعیت اداری و پرسنلی واحد و ارائه آن به مافوق مربوطه.

- رعایت کلیه آیین نامه ها و دستور العملهای سازمان در موارد تعیین شده.

- بررسی تحقیقات اداری کارکنان در سطح سازمان و تهیه گزارش لازم به مدیریت

- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت خدمات پشتیبانی