اداره نظارت بر خدمات حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی:

حسن سبحاني

sobhani 

سمت:

رئیس اداره  نظارت بر خدمات حرفه ای

تحصيلات:

ديپلم

تلفن:

شماره مستقیم:

2017-2018 

 

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ورودي يك

 

    

شرح وظايف:

1- طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام جامع نظارت بر واحد هاي ارائه دهنده خدمات حرفه اي برون سپاري شده در بيمارستان نظير آشپزخانه، لندري، CSR، كاخداري و...

2- طراحي، توسعه، استقرار و به روز آوري نظام ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت برون سپاري واحد هاي ارائه دهنده خدمات حرفه اي در بيمارستان( مذكور در بنداول اين سند شرح وظايف)

3- تدوين و تنظيم شرح خدماتي كه هر يك از واحد هاي خدمات حرفه اي بايستي ارائه دهند

4- مشخص نمودن نحوه پرداخت وجه قرارداد به پيمانكار( بر مبناي قرارداد كار معين، بسته خدمتي و يا....) و تعيين تعداد اقساط و زمان بندي آنها با همكاري و هماهنگي ساير واحد ها و مراجع ذيربط نظير (واحد حقوقي و امور قراردادها) و(واحد مديريت منابع مالي و حسابداري) براي هر يك از واحد هاي خدمات حرفه اي به صورت مجزا

5- انجام كليه فعاليت هاي لازم جهت برون سپاري واحد هاي خدمات حرفه اي كه بايستي مطابق قوانين و مقررات مصوب از جمله آئين نامه مالي و معاملاتي بيمارستان الزاماً از طريق برگزاري مناقصه / مزايده

و اگذار گردد.

6- انجام مجموعه فعاليتهاي لازم به منظور برون سپاري خدمات حرفه اي كه مطابق قوانين و مقررات مرتبط، الزامي براي برگزاري مناقصه / مزايده در امر برون سپاري نداشته نباشد (ترك تشريفات)

7- انجام كليه هماهنگي ها و اقدامات لازم در زمينه تسهيل آغاز به كار پيمانكار

8- انجام كليه اقدامات لازم در زمينه هماهنگي و نظارت بر عملكرد پيمانكاران در واحد هاي برون سپاري شده

9- انجام ارزيابي دوره اي(ماهانه) از عملكرد واحد

10- انجام اقدامات لازم در زمينه اندازه گيري،كنترل، تأئيد و ثبت حجم خدمات ارائه شده توسط پيمانكار و واحد ارائه دهنده خدمات حرفه اي و تهيه گزارش به مراجع ذيربط در صورت لزوم جهت استفاده مديريت ارشد در تصميم گيري راجع به تمديد يا لغو قرارداد با پيمانكار و ساير موارد و تصميم گيري ها و اقدمات مرتبط

11- تأئيد كاركرد ماهانه واحد با ملاحظه امتياز ارزيابي عملكرد ماهانه و حجم خدمات ارائه شده و ارائه ميزان كاركرد به معاونت خدمات و پشتيباني جهت تأييد نهايي و پرداخت وجه قرارداد به پيمانكار و ساير موارد و اقدامات مرتبط

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت خدمات پشتیبانی اداره نظارت خدمات حرفه ای