واحد نظارت برخدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگی:

حسن سبحاني

sobhani

سمت:

مسئول نظارت بر خدمات عمومي

تحصيلات:

كارداني مديريت دولتي

تلفن:

شماره مستقیم:

2019

6291054

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ورودي يك - امور اداري

 

 

شرح وظايف:

1- طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام جامع نظارت بر واحد هاي برون سپاري شده كه ارائه دهنده خدمات عمومي در بيمارستان مي باشند مانند مخابرات، نقليه ؛ مهدكودك، نگهداري فضاهاي تفريحي، باغباني، بوفه خدمات اداري و...

2- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري نظام ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور برون سپاري واحد هاي ارائه دهنده خدمات عمومي در بيمارستان

3- تهيه و تنظيم شرح خدمات و احد هاي خدمات عمومي در بيمارستان

4- انجام مجموعه اقدامات لازم جهت برون سپاري واحد هاي خدمات عمومي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي بيمارستان و يا قوانين و مقررات مصوب كشوري بايد از طريق برگزاري مناقصه، مزايده واگذار گردد.

5- انجام تمهيدات لازم جهت واگذاري خدمات

6- انجام مجموعه اقدامات لازم جهت شروع به كار پيمانكاران انتخاب شده

7- انجام مجموعه فعاليت هاي لازم جهت نظارت بر عملكرد پيمانكاران در واحد هاي برون سپاري شده

8- انجام ارزيابي دوره اي ( ماهانه) از عملكرد واحد

9- انجام اقدمات لازم به منظور كنترل، راه اندازه گيري، تائيد و ثبت حجم و كيفيت خدمات ارائه شده توسط پيمانكار و واحد ارائه دهند ه خدمات عمومي و تهيه گزارش و ارائه به مراجعه ذيربط در صورت لزوم جهت استفاده مديريت ارشد در تصميم گيري راجع به تمديد يا لغو قرارداد با پيمانكار و ساير موارد تصميم گيري ها و اقدمات مرتبط

10- تأئيد كاركرد ماهانه با ملاحظه محاسبات مربوطه به امتياز ارزيابي عملكرد ماهانه و ارائه ميزان كاركرد به معاونت خدمات پشيباني جهت تأئيد نهائي و پرداخت وجه قرارداد و ساير موارد و اقدامات مرتبط

11- بررسي و پيگيري سريع و به موقع به گزارشات رسيده در خصوص شكايات مشتريان بيمارستان از عملكرد، خدمات، پرسنل زير مجموعه و... مرتبط با اين واحد سازماني و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز در جهت رفع مشكلات و جلويگري ازوقوع مجدد مسائل پيش آمده و ارائه پاسخ ها و بازخوردهاي لازم به واحد پاسخگويي به شكايات جهت ارائه به مشتريان و ساير مراجع و مراكز ذيربط

12- طراحي، توسعه، ايجاد به روزآوري پايگا هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز به منظور اجراي هرچه مؤثرتر و كارآمدتر وظايف واحد

13- طراحي، توسعه و ايجاد اوليه پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني و ارائه آن به واحد مديريت دانش و يادگيري سازماني( حوزه برنامه ريزي و توسعه ؛ واحد سازماني سيستم ها و فناوري اطلاعات)و اخذ تأئيديه و انجام هماهنگي لازم و اصلاحات مورد نياز و...

14- به روز آوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مذكور در بند قبل

15- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت خدمات پشتیبانی واحد نظارت خدمات عمومی