كاخداري

 

شرح وظايف:

- همكاري در تهيه دستورالعمهاي نحوه استفاده از مواد گندزدا و حسن اجراي آن

- اجراي جدول زمانبندي نظافت و توزيع آن در بخشها و واحدهاي مختلف مركز

- بررسي محلول های نظافت و گندزدای مورد استفاده در بخشهاي مختلف مركز

- اجراي پروتكل هاي استفاده از مواد ضدعفوني در مکا نهای پرخطر

- شركت در كلاسهاي آموزشي براي پرسنل خدماتي

- همكاري با كارشناس بهداشت حرفه اي مركز در زمينه سلامت شغلي كاركنان

- همكاري با كارشناسان ناظر بر شركتهاي طرف قرارداد مركز و كارشناس بهداشت محيط در زمينه اجراي مفاد قرارداد

- تهيه و تنظيم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به مسئول واحد نظارت بر خدمات عمومي