مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

نام و نام خانوادگی:

محمدحسين حاجي صادقي

 

سمت:

مسئول امور قراردادها

تحصيلات:

كارشناسي حسابداري

تلفن:

تلفن مستقیم:

2014

36201295

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودی 1 - اداره حقوقی و امور قراردادها

 

 گزارش عملکرد سال 1391 اداره حقوقی و امور قراردادها

فرایند های امور قراردادها

شرح وظايف :

1) طراحي توسعه استقرار و به روزرساني سيستمهاي حقوقي بيمارستان در قسمتهاي مختلف اعم از واحد هاي غير قابل برون سپاري و قابل برون سپاري مانند واحدهاي زير مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه اي و واحد نظارت بر خدمات عمومي و بخشهاي پاراكلينيكي و ... با مشاركت ، همكاري و هماهنگي واحدهاي ذيربط و با توجه به سياست هاي بيمارستان و آيين نامه هاي نظامات مرتبط شامل:

سيستمهاي حقوقي مورد نياز در

الف) خريد و تأمين و تدارك و ...

ب) تملك داراييهاي و خريد ساختمان و ...

ج) قرادادهاي مختلف با پزشكان و پرستاران و ساير منابع انساني

د) خريد خدمات تخصصي پزشكي و پاراكلينيكي

ه) قراردادهاي خدمات عمومي و حرفه اي از قبيل كاخداري و نقليه و ...

و) ساير قراردادها

2) توضيح و تفسير حقوقي چهارچوب هاي قراردادي و يا مفاد قراردادها و الحاقه ها و يا پيوستها و متمم آنها  براي افراد و واحدهاي ذيربط درصوت نياز

3) انجام كليه فعاليتهاي مربوط به تدوين و اظهار نظر و تأييد يا رد مفاد قراردادهاي تهيه شده و اصلاح پيش نويس قراردادها (در بعد حقوقي و نه محتوي تخصصي و شرح خدمات)

4) نظارت و كنترل بر اجراي قراردادها ( از نظر حقوقي)

5) رسيدگي و پيگيري هاي حقوقي لازم از مراكز و مراجع ذيربط و قانوني در رابطه با امور دعاوي و شكايات مرتبط با بيمارستان و كادر درماني

6) پشتيباني و انجام امور حقوقي بيمارستان در زمينه ارتباط با نهادي بالادست و قانوني با موضوعاتي نظير تغيير در اساسنامه بيمارستان (مواردي كه رسيدگي به اين اموور برعهده خود بيمارستان گذاشته شده است)

7) آموزش به كاركنان از طريق سيستم كامپيوتري مركز جهت پيشگيري از وقوع حوادث (ازنظر حقوقي)

 

شرح وظايف امور قراردادها

1) طراحي توسعه استقرار و به روزرساني سيستمهاي قراردادي بيمارستان در قسمتهاي مختلف اعم از واحد هاي غير قابل برون سپاري و قابل برون سپاري مانند واحدهاي زير مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه اي و واحد نظارت بر خدمات عمومي و بخشهاي پاراكلينيكي و ... با مشاركت ، همكاري و هماهنگي واحدهاي ذيربط و با توجه به سياست هاي بيمارستان و آيين نامه هاي نظامات مرتبط شامل:

- سيستمها و چارچوب هاي قراردادي مورد نياز در

الف) خريد و تأمين و تدارك و ...

ب) تملك داراييهاي و خريد ساختمان و ...

ج) قرادادهاي مختلف با پزشكان و پرستاران و ساير منابع انساني

د) خريد خدمات تخصصي پزشكي و پاراكلينيكي

ه) قراردادهاي خدمات عمومي و حرفه اي از قبيل كاخداري و نقليه و ...

و) ساير قراردادها

2) طراحي و توسعه، استقرار و به روزآوري نظام جامع نگهداري و بايگاني و مديريت كليه قراردادها و متمم ها، الحاقيه ها و پيوست هاي تخصصي آنها كه در بيمارستان منعقد گرديده و مي گردد.

3) ارائه خدمات اطلاعاتي و اطلاع رساني در رابطه با متن قراردادها و الحاقيه ها و پيوست هاي آنها و همچنين شرح خدمات آنها و...؛ با توجه به دستورالعمل سطوح دسترسي افراد و واحدهاي مختلف بيمارستان به اطلاعات قراردادها

4) انجام كليه برنامه ريزي ها و همكاري هاي لازم با واحدهاي خدمات اداري و حرفه اي (نظارت بر خدمات)، «كنترل و هماهنگي عمليات» و ساير واحدها و مراكز ذيربط و ذيصلاح جهت برگزاري مناقصات و مزايدات به منظور واگذاري مسئوليت واحدهاي قابل برون سپاري و ... به افراد و شركت هاي حائز شرايط طبق دستورالعمل هاي مربوطه

5) انجام كليه فعاليتهاي مربوط به تدوين، مميزي، اظهار نظر و تأييد يا رد مفاد قراردادهاي تهيه شده و همچنين اصلاح پيش نويس قراردادها (در بعد قراردادي و محتواي تخصصي و شرح خدمات)

6) نظارت و كنترل بر اجراي قراردادها (پيگيري اجراي تعهدات پيمانكاران، افراد و شركت هاي طرف قرارداد)

7) طراحي ، توسعه ، ايجاد و به روزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني و ارائه آن به حوزه برنامه ريزي وارزيابي عملكرد و اخذ تأييديه و انجام هماهنگي لازم و اصلاحات مورد نياز و ...)

8) به روزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مذكور در بند قبل

9) انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی اداره قراردادها