مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

نام و نام خانوادگی:

محسن مستاجران

 

سمت:

مسئول انبارهاي مركز

تحصيلات:

ديپلم

تلفن:

2515- 2514

مسير دستيابی دفتر:

ورودی سه -  طبقه زیرزمین

 

 

 

پيغام مدیر واحد :

موارد و مصالح يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه بطور متوسط 55 درصد بهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل مي دهد. به اين جهت موفقيت موسسات تا حدي منوط به داشتن سيستمي مجهز براي تداركات و خريد و انبار كردن مواد و ايجاد دستگاه حسابداري كالا براي اعمال نظارت موثر روي مصرف مواد و موجودي نسبي خواهد بود. اجناس و موجودي هاي انبار بايد تحت اختيار يك انبار دار مسئول باشد .

 

انواع انبارهاي مركز:

با توجه به نوع كالا ، لوازم مورد استفاده و نياز بيمارستان ها و واحدهاي درماني و بهداشتي انواع انبارهايي كه در اين مركز وجود دارد عبارتند از :

- انبارمركزي

- انبار دارويي

- انبار تأسيسات

- انبار تجهيزات پزشكي

- انبار وسايل اسقاطي

 

اهداف واحد انبار:

دريافت، گشودن بسته بندي ، رسيدگي و مميزي ، ذخيره و يا نگهداري مواد و وسايل و همچنين صدور ليست و يا فهرست آنها

 

شرح وظایف انبار دار:

1. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز بيمارستان در حد مطلوب

2. دريافت ملزومات و تجهيزات سفارش شده

3. آگاه كردن بخش هاي بيمارستان در زمينه ورود كالاها به انبار

4. بازرسي ملزومات و تجهيزات

5. حفظ و نگهداري ايمن ملزومات و تجهيزات

6. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

7. كنترل موجودي هاي بيمارستاني و جلوگيري از پائين آمدن حداقل موجودي كالاها و ملزومات

8. دفع مواد و ملزومات زايد و بلامصرف

9. نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع درامر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي بيمارستاني

10. تطبيق كالاهاي خريداري شده و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها

11. رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش كالا

12. ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در سيستم كاميپوتر انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم ، اجناس و كالاها و همچنين امضاي كليه اسناد مربوطه

13. نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارت

 

ساير وظايف:

 1- طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري شيوه ها، رويه ها و روش هاي انبارداري شامل مراحل و نحوه ورود كالا به انبار، شيوه هاي نگهداري، جابجائي و انبارش كالا در انبار و رويه هاي صدور كالا از انبار

2-طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري سيستم مديريت اطلاعات اقلام موجودي به گونه اي كه در هر لحظه امكان رؤيت اطلاعات مربوط به موجودي هر قلم كالا وجود داشته باشد

3- انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با سفارش خريد/ تقاضاي تأمين و تدارك كالا

4- انجام كليه امور مربوط به دريافت صحيح و به موقع كالاهاي خريداري شده.

5- انجام كليه برنامه ريزي ها و فعاليت هاي لازم مرتبط با نگهداري و حفاظت از اقلام موجود در انبارهاي بيمارستان

6-انجام كليه قعاليت هاي لازم در زمينه صدور كالا از انبار

7- انجام فعاليت هاي مرتبط با انبارگرداني و كنترل كمي و كيفي اقلام موجود در انبار / انبارها

8- انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با تأمين ايمني فضاي انبار

9- تهيه نسخه پشتيبان Back – up از اطلاعات نرم افزار انبارداري و به روزآوري آن در بازه هاي زماني مناسب

10-انجام فعاليت هاي لازم در زمينه ثبت اقلام مرجوعي از بخش هاي مختلف بيمارستان و در صورت لزوم اطلاع رساني به اداره رسيدگي و جمعداري اموال با ساير واحد ها و مراكز ذيربط

11- پيگيري و تلاش در جهت توسعه مكانيزه نمودن فرآيندهاي تحويل كالا به انبار و دريافت كالا از انبار با همكاري واحد هاي زير مجموعه( مديريت توسعه سازمان و گروه فناوري اطلاعات)

12-طراحي، توسعه و ايجاد اوليه پايگاهاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني و ارائه آن به واحد مديريت برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد و اخذ تأئيديه و انجام هماهنگي لازم و اصلاحات مورد نياز و...

14- به روزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مذكور در بند قبل

15- انجام ساير وطايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

  

فعاليتهاي آموزشي واحد:

آموزش در زمينه امور محوله در راستاي دستيابي به ديدگاههاي مديريتي و اقتصادي نسبت به فرايندهاي جاري در مركز

  

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی واحد انبارها