مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

  

نام و نام خانوادگی:

محمود رجبي

fatemi1

سمت:

مسئول واحد بهداشت

تحصيلات:

كارشناسي بهداشت محيط

تلفن:

2547

 

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودی دو - زيرزمين

 

 

پيغام مسئول واحد:

بهداشت عبارتست مجموعه دانش و هنر پيشگيري از بيماري و تامين، حفظ و ارتقاء تندرستي و توانمندي بشر با استفاده از تلاش دسته جمعي كه منجر به توسعه جامعه شود. طبق تعريف WHO بهداشت يك حالت كامل سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها عدم ابتلا به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل بر سلامت و بهداشت نمي تواند باشد.

 

معرفي كارشناسان واحد:

- منيژه شمس كارشناس مبارزه با بيماريها

- محمدرضا طاهری كارشناس بهداشت حرفه ای

- مريم رضايي كارشناس بهداشت محيط

- مجید جعفری هرندی كارشناس بهداشت محیط

 واحد بهداشت- بهداشت عمومي

الف) برنامه بيماريابي:

يكي از زيرواحدهاي بهداشت، مبارزه با بيماريها مي باشد كه خود به دو دسته بيماري هاي شامل گزارش فوري و گزارش غيرفوري تقسيم مي گردد. گروه هدف اين برنامه كليه بيماران بستري در بيمارستان با توجه به تشخيص پزشك در صورتيكه مشمول يكي از بيماريهاي مدنظر باشند محسوب مي گردند.

- بيماري هايي كه مشمول گزارش غيرفوري مي باشند همراه با آمار ماهيانه به مركز بهداشت شماره 2 ارسال مي گردد با فرم بررسي مربوطه

- بيماري هايي كه مشمول گزارش فوري مي باشند بصورت تلفني و روزانه به مركز بهداشت اطلاع داده مي شود و پيگيري آنها از بستري تا ترخيص

- تهيه و تامين داروهاي موردنياز در خصوص بيماري هايي مانند سل، تب كنگو و كريمه، آنفلوآنزا، بوتوليسم و ... از طريق مركز بهداشت شماره2

- تهيه و تامين سرم عقرب گزيدگي، مارگزيدگي، واكسن هاري و آنتي توكسين بوتوليسم از طريق مركز بهداشت شماره 2

- تهيه و تامين واكسن موردنياز از جمله توام بزرگسالان، هپاتيت و آنفلوآنزا و انجام واكسيناسيون پرسنل شاغل در مركز

- همكاري با مركز بهداشت استان در موارد بحران و همه گيري هاي خاص

- تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه پرسنل شاغل در مركز

- ارسال آمار ماهيانه و موارد فوتي زير 59 ماهه به مركز بهداشت

- آموزش به همراهان بيماران در بيماريهاي خاص مثل هپاتيت و ايدز و توصيه لازم به خانواده هايشان

- آموزش كاركنان در خصوص مسائل بهداشتي از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي ساليانه و نصب مطالب علمي در برد آموزش سلامت كاركنان.

 

ب) برنامه بهداشت سالمندان:

يكي از فعاليت هايي كه به تازگي در واحد بهداشت شروع شده برنامه بهداشت سالمندان مي باشد. گروه هدف برنامه افراد 60 سال و بالاتر مي باشند. تلاش مي شود به بيماران بستري شده در بخش هاي درماني اين مركز و بيماران سرپايي حاضر در درمانگاه تحت آموزش هاي دوران سالمندي ( كه شامل تغذيه مناسب در دوران سالمندي، بهداشت دهان و دندان، خواب، فعاليت بدني و...مي باشد)به صورت چهره به چهره ارائه شود.

هدف از اجراي اين برنامه:

سالمندان قشري از جامعه هستند كه به دليل بالا بودن سن و همچنين تنهايي يكي از طرفين و كم توجهي اطرافيان به سلامتي، تغذيه، ورزش و.... اين ضرورت را ايجاد مي كند كه براي كاستن هزينه هاي هنگفت درماني و وابستگي سالمندان به ديگران براي انجام امور روزانه آموزشهايي براي اين گروه سني صورت گيرد. در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) از سال 89 در زمينه بهداشت فردي ،تغذيه ، ورزشهاي اين دوران و....آموزش داده ميشود تا اين دوران را با نشاط و شادابي وبه بهترين نحوسپري كنند.

به دليل اينكه اين برنامه توسط مركز بهداشت شماره2 اصفهان به گونه اي طراحي شده كه تمامي سالمندان بايد 4 جلسه آموزش ببينند سالمنداني كه در اين مركز تحت آموزش قرار مي گيرند جهت ادامه آموزشها به مركز بهداشت نزديك منزلشان ارجاع داده مي شوند. به همين منظور فرمي تحت عنوان (پرسشنامه كلاس) توسط مركز بهداشت شماره 2 طراحي شده تا اسامي و آدرس منزل و شماره تلفن سالمنداني كه در اين مركز تحت آموزش قرار مي گيرند در اين فرم ثبت شود و در پايان هر ماه به مركز بهداشت شماره 2 به صورت ماهيانه ارسال مي گردد تا پيگيري هاي لازم جهت ادامه آموزش ها انجام شود. و در صورت عدم مراجعه به مركز بهداشت نزديك منزل جهت ادامه اموزش ها با شماره تلفن سالمندان تماس گرفته مي شود.

همچنين آموزش گروهي سالمندان در واحد آموزش سلامت اين مركز نيز در حال اجرا مي باشد.

 

ج) برنامه بهداشت خانواده:

در اين برنامه تمام مادران شيرده كه كودك زير دو سال دارند بستري در بخشهاي اطفال يك و دو، جراحي نوزادان و جراحي اطفال همچنين آموزشهاي مربوط به تنظيم خانواده نيز به مادراني كه در سنين باروري هستند ارائه مي شود تا از بارداري هاي ناخواسته جلوگيري گردد.

همچنين در اين زمينه پوسترها و پمفلت هايي تهيه شده تا در مهدكودك بيمارستان نصب شود و مادران شاغل در اين مركز نيز از اين آموزشها استفاده كنند.

آمار مربوط وسايل تنظيم خانواده، تعداد كودكاني كه در 24 ساعت اول بعد از تولد شير مادر خورده اند، تولدهاي زنده، تولدهاي مرده،تعداد سزارين و زايمان طبيعي به صورت ماهيانه به مركز بهداشت شماره 2 فرستاده مي شود.

 

شرح وظايف واحد بهداشت- بهداشت محيط

- اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد آيين نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف

- تشكيل و شركت در جلسات و كميته هاي علمي،تخصصي،اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

- انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر با مقررات از بخشها،آشپزخانه،رختشويخانه،واحد بي خطر سازي پسماند،تاسيسات آب و فاضلاب

- نظارت و كنترل بر امر تفكيك،جمع آوري،حمل و دفع مواد زائد جامد

- نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي و شستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي

- كلرسنجي آب

- پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

-برنامه ريزي،نظارت و پيگيري سمپاشي قسمتهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

- نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان(اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد)قسمت آشپزخانه، آبدارخانه، رختشويخانه

 

شرح وظايف واحد بهداشت- بهداشت حرفه اي

- شناسايي خطرات موجود در بخش هاي مختلف بيمارستان ،طرح آنها در كميته حفاظت فني وبهداشت كار وارائه پيشنهاد به رئيس مركز جهت رفع نواقص وسالم سازي محيط كار

- انعكاس كليه نواقص ايمني وبهداشت كار به رئيس مركز وپيگيري جهت رفع آنها

- آموزش ،توجيه وآشناسازي كاركنان نسبت به خطرات محيط كارورعايت مقررات وموازين ايمني وبهداشتي درمحيط كار

- تهيه دستورالعملهاي لازم جهت انجام كار مطمئن وبدون خطربا نظارت مديريت مركز

- تدوين رويه اجرايي تهيه،تحويل،آموزش ونظارت دراستفاده از وسايل حفاظت فردي با توجه به خطرات شغلي وتصويب آن در كميته حفاظت فني وبهداشت كار

- انجام معاينات قبل از استخدام ودوره اي به منظور پيشگيري از ابتلاء شاغلين به بيماريهاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مركز بهداشت شهرستان

- اعلام موارد مشكوك به بيماريهاي شغلي از طريق مديريت محترم مركز به مركز بهداشت شهرستان وهمكاري در تعيين شغل مناسب براي كاركناني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي شغلي مبتلا شده اند يا در معرض ابتلا قرار دارند

- پيگيري جهت معاينه ابزار كار و وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي در محيط كار با همكاري واحد هاي مربوطه

- ثبت آمار حوادث وبيماريهاي شغلي ناشي از كار تجزيه و تحليل داده ها

- اعلام كانونها ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در بيمارستان

- همكاري در تدوين خط مشي روشن ومنطبق با موازين حفاظتي بهداشتي بر حسب شرايط مركز جهت حفظ وارتقاء سطح ايمني وبهداشت وپيشگيري از حوادث احتمالي و بيماريهاي شغلي

- تدوين نياز سنجي آموزشي مركز در زمينه ايمني و بهداشت و تصويب آن در كميته حفاظت فني و بهداشت كار

- نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اهداف از پيش تعيين شده و با توجه به اصول وشرايط اندازه گيري عوامل زيان آور

- تدوين رويه اجرايي شناسايي خطرات وارزيابي ريسك و تصويب آن در كميته حفاظت فني و بهداشت كار

- تهيه و ترجمه MSDS تركيبات و مواد شيميايي موجود در مركز وتصويب در كميته حفاظت فني و بهداشت كار، آموزش و ابلاغ آن به كاركنان

- همكاري در رويه اجرايي آمادگي ومديريت واكنش در شرايط اضطراري

- همكاري در برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مركز  

 

مطالب آموزشي:

زباله هاي بيمارستاني

بیماری های شغلی پرسنل بهداشتی درمانی

آسیب های شغلی در کارکنان بیمارستان

اهمیت ورزش در پیشگیری از بیماری های شغلی

کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط در بیمارستان 

 

سلامت شغلي

1- هپاتيت سي

2- هپاتيت بي

3- كمردرد

4- مديريت مواجهه شغلي

5- كورونا ويروس

6- ايدز

7- ايمني در بهداشت كار با پرتو ها

8- نحوه صحيح جابجايي صحيح بيمار

9- ارگونومي در كار با رايانه

10- درست بنشينيد تا کمر درد نگيريد

 

 

 

  

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی واحد بهداشت