مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

شرح وظايف:

- اجراي برنامه فصلی و ساليانه فضای سبز (گل‌کاری، درخت‌کاری و...) مركز

- همكاري در آماده سازي محوطه برای درختکاری، گل‌کاری، چمن‌کاري، پاشيدن بذر، هرس‌کاری و وجين‌کردن نهال‌ها، درختان و گل‌ها

- اجراي دستورالعمل های لازم جهت سم‌پاشی و کوددهی به درختان، گلها و گياهان با همكاري كارشناس بهداشت محيط

- اجراي دستورالعمل های لازم جهت جمع‌آوری و نگهداری گلها و گياهان پژمرده

- همكاري با كارشناس بهداشت حرفه اي مركز در زمينه سلامت شغلي كاركنان

- همكاري با كارشناسان ناظر بر شركتهاي طرف قرارداد مركز و كارشناس بهداشت محيط در زمينه اجراي مفاد قرارداد

- تهيه و تنظيم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به مسئول واحد نظارت بر خدمات عمومي


شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی فضاي سبز