مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

شرح وظايف:

يكي از مهمترين مراكزي كه در پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني نقش دارد، رختشويخانه بيمارستان است. در رختشويخانه ملحفه، البسه آلوده و بطور كلي تمامي اشياء گندزدايي و شستشو مي شوند و بين بخشها توزيع مي گردند.

شرح وظايف:

-جمع آوري البسه بيماران از بخش ها

- شستشوي البسه عفوني

- اطو كشي البسه

- تحويل البسه بيماران به بخش ها

- تحويل البسه پرسنل

-تحويل البسه از انبار لباس

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی واحد لندري