مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

شرح وظایف:

- حضور درمهدکودک درتمام ساعات موظف کار روزانه، مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده .
- تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانۀ کودکان درچارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای صحیح آن.
- کمک به توسعۀ تفکر خلاق درکودکان از طریق تولید وسایل کمک آموزشی و بازی، با استفاده از ابزار ساده و قابل تهیه
- توجه به حضور وغیاب کودکان، اطلاع از علل غیبت آنها و اعلام به مدیر مهد کودک و در صورت لزوم عیادت از کودکان بیمار جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطلاع به مدیریت .
- توجه و کمک به رشد عاطفی، اجتماعی و جسمانی کودک، تهیه گزارش و ارائه آن به مدیریت
- اجرای صحیح برنامۀ تغذیۀ کودکان تحت مسئولیت دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و حضور در تمام ساعات صرف غذا
نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان
- رعایت بهداشت فردی وکوتاه نگه داشتن ناخنها و استفاده از لباس مناسب ویژه مهدکودک با رنگهای شاد و روشن به غیراز سفید.
- نظارت برخواب واستراحت کودکان و کنترل شرایط لازم
- ایجاد ارتباط با اولیاء کودکان و طرح مسائل و مشکلات آنها در مواقع لزوم با نظارت مدیریت
- کمک در انجام وظایف کمک مربی در مواقع لزوم برحسب مورد
- کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه از لحاظ ایمنی و بهداشتی موجود به مدیریت.

- ارائه گزارش نواقص حفظ و نگهداری وسایل کلاس، دقت در نظافت کلاس و مراقبت از ابزار
- انجام کمکهای اولیه مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطلاع به مدیر مهدکودک و نیز اطلاع به مراکز امدادی حسب مورد.
- همکاری با مدیر مهدکودک در مورد فراهم آوردن وسایل لازم جهت اجرای برنامه های
نگهداری، پرورش و آموزش کودکان .
- تهیه گزارشهای لازم در مورد وضع جسمی، روحی و آموزشی کودکان برای مدیر مهدکودک
- پذیرش و ترخیص کودکان برابر برنامه اعلام شده از سوی مدیریت
- حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهدکودک

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی مهدكودك