مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

 

نام و نام خانوادگی:

حسين رفيعي

rafiei

سمت:

مسئول واحد نقليه

تحصيلات:

سيكل

تلفن:

تلفن مستقيم:

2653

36201325

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودي پاركينگ مسقف

 

شرح وظايف:

- ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كوپن بنزين و انجام امور مربوط به بيمه وسايط نقليه

- رسيدگي به تصادفات، تخلفات رانندگان و كليه امور مربوط به تعميرات، تهيه بنزين و شماره گذاري اتومبيل ها

- كنترل حضور و غياب رانندگان و تهيه برنامه كشيك ماهيانه جهت ايشان

- نظارت در براورد هزينه تعمير وسايط نقليه و پيگيريهاي لازم به منظور تعمير آنها

- برنامه ريزي جهت اعزام بيماران با آمبولانس

- برنامه ريزي و كنترل سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان و نقل و انتقال پزشكان آنكال

- گزارش و ارسال آمارهاي مربوطه واحد به مقام مافوق

- بازديد و كنترل كليه قسمتها، تجهيزات، وسايل و متعلقات خودروها

- گزارش چگونگي وضعيت خودرو و درخواست وسايل اتومبيل و ساير نيازمنديها

- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

اسامي پرسنل تحت پوشش:

- مصطفي خليفه السلطان

- محمد علي آقا حسيني

- محمد جبار زارع

- عبدالوهاب وهاب

- علي اصغر صفاري

- رمضانعلي رجايي

- اسماعيل بيگي

- عباس بختيار

- اسماعيل صالحي

- اكبر نامداري

 

اسامي رانندگان خودروهاي استيجاري:

- مسلم صادقي

- منصور مير حيدري

- ياسر موم پسگير

- حميد قاسمي

 

تعداد خودروهاي فعال:

- سه دستگاه آمبولانس

- يكدستگاه سواري

- يكدستگاه وانت تويوتا

-چهار دستگاه خودروهاي استيجاري

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی نقليه