اداره تداركات و امور انبارها

 

شرح وظايف:

الف)تداركات

1) طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام جامع تداركات بيمارستان؛ مشتمل بر سيستم ها، فرآيندها، قوانين و مقررات، استاندارد و الزامات، به نحوي كه كالا و اقلام مورد نياز بيمارستان در حداقل زمان ممكن، با كيفيت مطلوب و با كمترين هزينه ممكن تأمين و تهيه گردد .

2) طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري سيستم ارزيابي و الويت بندي تأمين كنندگان، تعيين امتياز ارزيابي اوليه و همچنين انجام ارزيابي هاي دوره اي تأمين كنندگان و همچنين نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد آنها بر اساس مشخصه و معيارهاي تعيين شده.

3)مديريت ارتباط با كليه تأمين كنندگان و انعقاد قراردهاي بلند مدت( Long Term) با برخي از تأمين كنندگان منتخب( براساس شاخص ها و معيارهاي مشخص) براي تأمين اقلام و كالاهاي مختلف مورد نياز بيمارستان به منظور استفاده از تخفيف و تسريع در فرآيند خريد و ...

4) انجام كليه فعاليت ها و اقدامات مرتبط با دريافت سفارشات و درخواست هاي افراد واحدها از طريق سيستم نرم افزاري يا فرم هاي كاغذي دست نويس و يكپارچه سازي آنها و استعلام از سيستم مديريت اطلاعات اقلام موجودي بيمارستان و انجام اقدامات لازم

5) انجام كليه فعاليت هاي مربوط به ارائه سفارش خريد به تأمين كنندگان داخلي يا خارجي

6)انجام فعاليت هاي مرتبط با كنترل مرغوبيت كالاهاي خريداري شده و در صورت لزوم مرجوع نمودن كالاهاي تحويل شده

7) پيگيري جهت دريافت كالاهاي اهدائي سهميه اي از نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي

8) انجام كليه پيگيري ها و اقدمات لازم جهت حمل كالاهاي خريداري شده به بيمارستان

9) انجام فعاليتهاي لازم در زمينه تنظيم اسناد خريد بر اساس مدارك و فاكتورهاي خريد و اقدام جهت تسويه حساب با امورمالي در پايان دوره هاي مالي

 

ب)انبار و كنترل موجودي

1) طراحي، توسعه،استقرار و به روزآوري شيوه ها، رويه ها و روش هاي انبارداري شامل مراحل و نحوه ورود كالا به انبار، شيوه هاي نگهداري، جابجائي و انبارش كالا در انبار و رويه هاي صدور كالا از انبار

2)طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري سيستم مديريت اطلاعات اقلام موجودي به گونه اي كه در هر لحظه امكان رؤيت اطلاعات مربوط به موجودي هر قلم كالا وجود داشته باشد

3) انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با سفارش خريد/ تقاضاي تأمين و تدارك كالا

4) انجام كليه امور مربوط به دريافت صحيح و به موقع كالاهاي خريداري شده .

5) انجام كليه برنامه ريزي ها و فعاليت هاي لازم مرتبط با نگهداري و حفاظت از اقلام موجود در انبارهاي بيمارستان

6)انجام كليه قعاليت هاي لازم در زمينه صدور كالا از انبار

7) انجام فعاليت هاي مرتبط با انبارگرداني و كنترل كمي و كيفي اقلام موجود در انبار / انبارها

8) انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با تأمين ايمني فضاي انبار

9) تهيه نسخه پشتيبان Back – up از اطلاعات نرم افزار انبارداري و به روزآوري آن در بازه هاي زماني مناسب

10)انجام فعاليت هاي لازم در زمينه ثبت اقلام مرجوعي از بخش هاي مختلف بيمارستان و در صورت لزوم اطلاع رساني به اداره رسيدگي و جمعداري اموال با ساير واحد ها و مراكز ذيربط

11) پيگيري و تلاش در جهت توسعه مكانيزه نمودن فرآيندهاي تحويل كالا به انبار و دريافت كالا از انبار با همكاي واحد هاي زير مجموعه( مديريت توسعه سازمان و گروه فناوري اطلاعات)

12)طراحي، توسعه و ايجاد اوليه پايگاهاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني و ارائه آن به واحد مديريت دانش و يادگيري سازماني( حوزه برنامه ريزي و توسعه ؛ واحد سازماني سيستم ها و فناوري اطلاعات) و اخذ تأئيديه و انجام هماهنگي لازم و اصلاحات مورد نياز و ...

14) به روزآوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مذكور در بند قبل

15) انجام ساير وطايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت خدمات پشتیبانی اداره تداركات و امور انبارها