مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

نام و نام خانوادگی:

عبدالحسين ابوطالبي

 

سمت:

مسئول واحد تداركات

تحصيلات:

كاردان هوشبري

تلفن:

شماره مستقیم:

1010-1011

6685840

پست الکترونیک:

  

مسير دستيابی دفتر:

ورودی سه -  طبقه زیرزمین

 

  

  

رسالت واحد:

واحد تداركات يكي از واحدهاي پشتيباني سازمان است كه وظيفه آن تهيه اقلام مورد نياز سازمان براي رسيدن به اهداف است .اين واحد كليه خريد هاي بيمارستان را انجام داده اسناد مربوطه را به واحد دريافت و پرداخت و اجناس خريداري شده را به انبار تحويل مي دهد.

 

پیغام مدیر واحد :

با توجه به اينكه رسالت عمده اين واحد مديريت خريد است و عملكرد صحيح اين واحد باعث پيشرفت سازمان در جهت مطلوب مي باشد تلاش كليه همكاران اين واحد انجام فرايند خريد به نحو مطلوب با در نظر گرفتن پنج اصل ( كيفيت مطلوب ، مقدار مناسب ، قيمت مناسب ، منبع مناسب و زمان مناسب) مي باشد .

 

روند كار واحد تداركات :

- خريد كليه اقلام وموارد مورد نياز مركز

- تامين نيازهاي قسمتهاي مختلف

- بررسي و كسب اطلاعات جامع در خصوص نيازها

- نماينده سازمان در مذاكرات و انعقاد قراردادها

- مسئول تعيين منبع خريد

- مسئول بررسي قيمت و شرايط خريد و دريافت ضمانتنامه ها و ساير موارد خريد

- حمايت از واحدهاي تحت پوشش از طريق پيگيري مداوم و تنظيم تجهيزات و خدمات

- تهيه و شناسايي و تعيين جايگزيني مطمئن براي عرضه كالا و خدمات

- خريد عاقلانه و رقابتي

- مسئول كمك به بهبود و توسعه سياست ها و روش هايي است كه رسيدن به اهداف ديگر را به نازل ترين قيمت ميسر نمايد .

  

پرسنل تحت پوشش :  

- عبدالحسين ابوطالبي ( كارپرداز )

- محمد جواد طلوعي

- محمد مؤمني زاده

- حميد كياني

- مجيد كرمي

 

شرحوظايف مسئول واحد تداركات:

- نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي.

- پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين كارپردازان تحت سرپرستي.

- همكاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها.

- بررسي اسناد مربوط به خريد و تاييد آنها.

- امضاء پيش نويسها و مكاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستي.

- بررسي اطلاعات جمع آوري شده از فروشندگان لوازم و نمايندگي ها.

- شركت در كميسيونهاي مختلف مربوط به كارپردازي.

- تشريك مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله.

- تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

- انجام ساير امور محوله.

 

 فعالیت های آموزشی جهت دانشجویان سایر رشته ها :

آموزش به دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني در خصوص روند فعاليتهاي واحد

 

ثبت اطلاعات درخواست

 

 

 

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی واحد تدارکات