مديريت برنامه ريزي

 

 

نام و نام خانوادگی:

دكتر محمدرضا عابديني

سمت:

مدير برنامه ريزي

تحصيلات:

دكتري پزشكي

تلفن:

شماره مستقیم:

3030-2020

36680614

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت برنامه ریزی