واحد بهبود كيفيت

 

نام و نام خانوادگی:

هاجر فدائي

سمت:

مسئول واحد بهبود كيفيت  

تحصيلات:

كارشناسي ارشد مديريت بيمارستاني

تلفن:

شماره مستقیم:

2012

36201284

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

بين ورودي 1و2

 

 

 

رسالت واحد : 

فلسفۀ برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش لاينفك مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند، بنابراین ضرورت برنامه ریزی، برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است، كه "همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند".

 

مراحل برنامه ريزي :

- نظارت برتهيه برنامه هاي جامع بلندمدت

- نظارت برتدوين برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت با تلفيق برنامه هاي واحدهاي مختلف براي هماهنگي آنها و - تطبيق با اهداف و سياستهاي مركز

- نظارت برتهيه و تنظيم واجراي برنامه ها

- نظارت بر كنترل پيشرفت برنامه ها در مركز

- برنامه ريزي ، هدايت ، وكنترل كليه فعاليتها

 

شرح وظايف :

عنوان شغل : رئيس گروه برنامه ريزي

 

شرح وظايف رئيس گروه برنامه ريزي

1- نظارت و مشاركت در طراحي، توسعه، استقرار و بروزرساني برنامه استراتژيك بيمارستان مبتني بر مدل هاي علمي با همکاري ساير مديران

2-نظارت و مشاركت در تدوين برنامه هاي عملياتي در راستاي اهداف استراتژيك و سند چشم‌انداز مركز با همکاري ساير مديران

3- پي‌گيري جهت تحقق برنامه استقرار و بروز آوري سيستم آموزش مديران

4- طراحي فرمهاي درون سازماني در راستاي تسهيل ارتباطات و اخذ اطلاعات مورد نياز

5-تدوين  و نظارت بر برنامه هاي  بهبود كيفيت خدمات در مركز در راستاي ارتقاء سطح كيفيت خدمات در مركز

6-برگزاري جلسات مختلف در راستاي اصلاح و بهبود روشها و فرايندهاي انجام كار در مركز

7- طراحي، تدوين و اصلاح فرايندهاي اصلي در مركز

8-تهيه و تدوين كتابچه شاخصهاي مركز با همكاري رابط اعتباربخشي آمار و شاخصها و نظارت بر جمع آوري و گزارش داده هاي مربوطه از سوي واحدهاي و بخشهاي مختلف مركز

9- طرح تجزيه و تحليل شاخصها و بروندادهاي مركز جهت تحليل آمار آن با كمك اعضاي كميته سنجش و پايش كيفيت

10- جمع آوري امتياز عملكردي بخش ها براساس دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد از مسئولين مربوطه و ارائه آن به معاون پشتيباني و توسعه مركز

11- پيگيري در راستاي تمديد به موقع پروانه هاي ساخت و بهره برداري مركز، مسئولين فني بيمارستان و مسئولين فني واحدهاي مختلف مركز

12- برنامه ريزي و مشاركت در تنظيم برنامه هاي مقابله با بحران مركز با همكاري رئيس گروه ارزيابي عملكرد

13- همكاري در پياده سازي و اجراي سنجه هاي اعتباربخشي و تدوين خط مشي ها

14- شركت در كميته ها و جلسات مختلف بيمارستاني

15- همكاري در آموزش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني

16- انجام طرح هاي تحقيقاتي متناسب با نياز مركز

17- انجام ساير وظايف و امور محوله از سوي مسئول بهبود كيفيت بنا به شرايط و اقتضائات مختلف بيمارستان 

 

 
 
مطالب:
 
 
 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت برنامه ریزی گروه برنامه ریزی