مديريت منابع مالی وحسابداری

  

نام و نام خانوادگی:

علی اصغر خالویی

khalouei

سمت:

مدير منابع مالي و حسابداري

تحصيلات:

كارشناس ارشد حسابداري

تلفن:

شماره مستقیم:

2069

36691710

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی غربي

 

  calc

رسالت واحد:

یکی از مهمترین و درعین حال حساس ترین بخشهای هر سازمان  واحد حسابداری آن می باشد که  عملکرد مثبت و منفی این واحد مستقیمأ بر روند صعودی یا نزولی كار آن تأثیر می گذارد و بعضاً کوچکترین اشتباه از سوی واحد حسابداری یک مجموعه ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری به كل مجموعه وارد  نماید.

پیغام مدير واحد :

در کلیه واحدهای حسابداری آنچه مهم ا ست تعهد ، امانتداری ، تخصص و پیگیری مداوم  پرسنل آن می باشد و اینکه تمام برنامه ریزیها و جهت بخشیها در راستای حفظ منافع وجلو گیری از زیان احتمالی انجام گیرد.

 

 

واحدهاي زير مجموعه:

- دريافت و پرداخت

- اموال

- رسيدگي

- پيگيري مطالبات طرحهاي قرارداد درآمد و تنظيم قراردادي درآمدي

- تنظيم سند هزينه هاي قراردادهاي پرداخت

- حسابرسي هزينه

- حسابرسي درآمد

- حقوق و مزايا

- كارانه

 

پرسنل تحت پوشش :  

- مينا عمادالساداتي (واحد دريافت و پرداخت)

- سيد رضا حسيني، آزاده محمودي (اداره اموال)

- احمد رضا احمدي ، حسن آذربايجاني ، زهره همتيان (كارشناس رسيدگي)

- حسن نصيري (مسئول پيگيري مطالبات طرحهاي قرارداد درآمد و تنظيم قراردادي درآمدي)

- علي داوودي (مسئول تنظيم سند هزينه هاي قراردادهاي پرداخت)

- فهيمه مظاهري (رئيس اداره رسيدگي و جمعداري اموال)

- مرتضي ريخته گران (كارشناس حسابرسي درآمد و تنظيم كارانه)

- كوروش صفايي پيروز (مسئول حقوق و مزايا)

- غلامرضا ناظم (حقوق و مزايا)

- علي فرحبخش (حقوق و مزايا و حسابرس داخلی مرکز)

- فريبا سرجوقيان (حقوق و مزايا)

- نويد بابايي (حقوق و مزايا)

- آرزو چراغي (حقوق و مزايا)

 - رسول ایروانی (کارشناس حسابداری داخلی)

شرحوظايف و مسئوليت رئيس امور مالي:

1- اعمال نظارت و تامين هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت

2-  نظارت بر امور  مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

3- نگهداري حساب اموال و نظارت بر اموال مذكور و كنترل انبارها

4- نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

5- تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط

6- درخواست وجه براي انجام هزينه ها و ساير پرداخت ها

7- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته

به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص؛ تامين اعتبار؛ تسجيل و حواله تعيين شده طبق آيين نامه مالي و معاملاتي

به رئيس واحد تفويض شده و پس از آن به تشخيص كميسيون ماده 66 خواهد بود..

8- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس دستورالعمل هاي مربوط و مراقبت در وصول به موقع آنها

9- مراقبت در پرداخت به موقع حقوق شاغلين اضافه كار و ساير مطالبات پرسنل

10- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت ها صرفا از طريق حساب هاي بانكي مجاز

11- نظارت بر وصول درآمدها و كنترل قبوض درماني و پيگيري مطالبات طرف هاي قرارداد

12- نگهداري وتهيه و تنظيم حسابها و صورت حسابهاي مالي بر اساس سرفصل هاي استاندارد ابلاغي

13- اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال

14- تهيه و ارسال گزارش ها

15- وصول علي الحساب و پيش پرداخت ها؛  اضافه دريافتي ها؛  درآمدهاي متفرقه وجوه؛ هدايا و حساب هاي راكد تحت هر عنوان به حساب هاي متمركز اعلام شده

16- اعلام موارد نقصان در ابواب جمعي ماموريتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجوه يا اوراق يا اموال مي باشند

17- همكاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور افزايش اطلاعات و تخصص كاركنان امور مالي

18- انجام تحويل و تحول سوابق حسابداري با تنظيم و امضا صورت مجلس

19 - اداره امور حسابداري و ارائه راهنمائي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي

20- انجام ساير وظايف محول طبق مقررات و ارجاع به كاركنان تحت سرپرستي

 

فعالیت های آموزشی جهت دانشجویان سایر رشته ها :

آموزش به دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني (دانشكده مديريت)

آموزش به پرسنل تحت پوشش و ساير همكاران در زمينه فراگيري فنون و طرحهاي جديد مالي وحسابداري 

  

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع مالی