اداره توسعه درآمد و بیمه گری

 

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا حبیبی

 

سمت:

مسئول واحد درآمد و رسيدگي 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد مدارك پزشكي

تلفن:

شماره مستقیم:

2043

6247013 

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف -ورودی 3

 

  

پيغام مسئول واحد:

 

 در اين واحد پس از ترخيص بيمار هزينه هاي پرونده محاسبه و اجازه خروج بيمار از بخش صادر مي گردد . همچنين كليه هزينه هاي بيماران بستري و سرپايي به سازمانهاي طرف قرارداد اعلام مي گردد .

 

 

قسمتهاي مختلف واحد:

 -           گزارش مالي

 -           رسيدگي به پرونده هاي بيماران

 -           كد گذاري

 -           ترخيص 

 -           پاسخگويي به ارباب رجوع

 -           تعرفه گذاري

 -           بررسي كسورات

 

پرسنل تحت پوشش :

-           اسماعيل حسن زاده ( گزارش مالي – ارسال نسخ سرپايي به سازمانهاي بيمه گر)

 -           زهرا رئيسي خير آبادي ( كارشناس رسيدگي به پرونده بيماران )

 -           سهيلا طالبي ( كارشناس محاسبه پرونده )

 -           فريبا نكويي ( كارشناس كد گذاري اعمال جراحي و بيهوشي )

 -           سعيد ناطقي ( جانشين مسئول درآمد )

 -           ايوب كريمي ( كارشناس محاسبه پرونده و ترخيص )

 -           حسين صفرزاده ( كارشناس محاسبه پرونده و گزارش مالي )

 -           زهرا علي كوچكي ( كارشناس تهيه گزارش مالي )

 -           منصور شيخ انصاري ( محاسبه پرونده و ترخيص )

 -           فريده آقابابا بزرگ ( كارشناس رسيدگي و محاسبه پرونده )

 -           شيرين حاج محمد ولي ( گزارش مالي و محاسبه پرونده )

 -           رويا جلالپور ( گزارش مالي و محاسبه پرونده )

 -           بهنام بهرامي ( ترخيص و پاسخگويي به ارباب رجوع و محاسبه پرونده )

 -           طاهره كرمي زاده ( كارشناس تعرفه گذاري اعمال جراحي و بيهوشي )

 -           مسلم مظاهري ( كارشناس رسيدگي به پرونده و محاسبه تهيه گزارشات مالي

 -           مهري خالدان ( محاسبه و رسيدگي پرونده هاي تصادفي )

 -           زهره عابدي ( مسئول ترخيص پرونده بيمار و تفكيك و جستجو پرونده ها بر اساس نوع بيمه )

-           صادق اميني ( كارشناس بررسي كسورات پرونده ها )

 -           عبداله يگانه ( رابط واحد درآمد و ساير بخش ها )

 -           جواد پناهي ( خدمات )

 

شرح   وظايف    :

-           طراحي ، توسعه ، استقرار و بروز آوري سيستم توسعه درآمد و بيمه گري بيمارستان و جمع   آوري ، مطالعه طبقه بندي و نگهداري كليه قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها ، آيين   نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با تعرفه خدمات بيمارستاني ، ضريب   K و تعرفه   سازمانهاي بيمه گر

-           طراحي ، توسعه و استقرار و بروز آوري سيستم ترخيص بيماران  

 -            انجام فعاليت ها ، پيگيري و رايزني هاي لازم و ايجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با   سازمان ها و ارگانهاي مربوطه  

-           جمع آوري ، مطالعه و نگهداري كليه تفاهم نامه ها و قراردادهاي فيمابين بيمارستان و   سازمان هاي بيمه گر

 -            انجام كليه اقدامات و پيگيري هاي لازم به منظور اعمال آخرين وضعيت تعرفه هاي خدمات   بيمارستاني و تعرفه هاي سازمانهاي بيمه گر در محاسبه هزينه هاي خدمات ارائه شده   توسط بيمارستان ائم از خدمات سرپايي ، بستري و پاراكلينيكي  

 -            كنترل و تكميل اسناد مالي مورد نياز سازمان هاي بيمه گر با توجه به نوع بيمه بيمار  

 -            ارسال اسناد تكميل شده براي نمايندگان سازمان هاي بيمه گر مستقر در بيمارستان   وانجام كليه پيگيري هاي لازم براي دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالي و اخذ تأييد   نمايندگان مذكور  

 -            مكاتبه با سازمانهاي بيمه گر و ارسال گزارش خدمات به پيوست اسناد و مدارك مرتبط و   انجام كليه پيگيري هاي لازم به منظور اخذ تأييد نهايي اسناد و واريز مبلغ هزينه در   وجه بيمارستان  

 -            انجام ساير فعاليت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه درآمدهاي بيمارستان و پيگيري   مربوط به امور بيمه اي در بيمارستان  

 -            اجرا، هدايت و راهبري سيستم ترخيص بيماران  

 -            انجام هماهنگي ها ، برنامه ريزي ها و اقدامات لازم جهت تسويه حساب با خانواده   بيماران فوت شده و صدور مجوز تحويل جسد

 -            بررسي و پيگيري سريع و به موقع به گزارشات رسيده از واحد پاسخگويي به شكايات در   خصوص شكايات مشتريان از عملكرد ، خدمات پرسنل زير مجموعه و   ...

 -            طر احي ، توسعه ، ايجاد و بروز آوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت   ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز و اطلاعات به وجود آمده و تجربيان كسب   شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني به منظور اجراي هر چه مؤثر تر و كارآمد   تر وظايف واحد  

 -            انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي   بيمارستان  

 

 

فعالیت های آموزشی جهت دانشجویان سایر رشته ها :

 آموزش به دانشجويان رشته مديريت در خصوص عملكرد واحد درآمد

 آموزش به پرسنل واحد در ارتباط با محاسبه پرونده توسط مسئول واحد درآمد

 دستورالعمل ماده (92):

طبق اين دستورالعمل هزينه هاي درماني كليه بيماران تصادفي ناشي از حوادث ترافيكي بر اساس كروكي و يا گزارش حادثه رايگان مي باشد .

 

فرآیند ترخیص بیمار

 

 کتابچه راهنمای محاسبات پرونده بيماران

 

 

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع مالی اداره توسعه درآمد و بیمه