واحد بودجه وگزارشات

 

شرح وظايف:

1- طراحي ، توسعه ، تدوين ، استقرار و به روز آوري نظام بودجه ريزي و بودجه بندي و كنترل بودجه بيمارستان به روش بودجه ريزي عملياتي

2- طراحي ، توسعه ، تدوين ، استقرار و به روز آوري سيستم هاي حسابداري مديريت بيمارستان

3- تهيه ، تدوين و تنظيم بودجه بيمارستان

4- انجام فعاليت هاي مرتبط با برآورد هزينه ها و درآمدها ي فعاليت هاي مختلف بيمارستان در دوره بودجه ريزي

5- تهيه و تنظيم گزارش ها و مستندات تحليلي و توجيهي مورد نياز از بودجه سالانه بيمارستان جهت ارائه بودجه به مراجع قانوني ذيربط و ارائه مستندات ومدارك تنظيم شده به افراد و واحدهاي ذيربط

6- بروز آوري دوره اي يا موردي بودجه بيمارستان و يا بودجه واحدهاي مختلف بيمارستان

7- بررسي و شناسايي راهكارها و روش هاي مختلف جهت تأمين اعتبار و منابع مورد نياز از محل كمك هاي دولت ، درآمد هاي اختصاصي بيمارستان

8- ابلاغ و اطلاع رساني بودجه هاي مصوب و يا تغيير يافته و اصلاح شده به بخش ها و واحدهاي ذيربط در بيمارستان

9- انجام كليه برنامه ريزي ها ، پيگيري ها و اقدامات لازم جهت تأمين و دريافت به موقع و مناسب اعتبارات تخصيص يافته شامل كليه مكاتبات و مراجعات

10- مقايسه هزينه ها ، درآمدها و منابع مالي اختصاص يافته به حوزه هاي فعاليت مختلف در بيمارستان

11- تهيه و ارائه گزارش هاي مورد نياز در رابطه با مغايرت هاي بودجه با درآمدها و هزينه هاي واقعي و علل مغايرت ها

12- انجام بررسي هاي لازم وارائه پيشنهاد در زمينه نحوه تخصيص منابع مالي تحقق يافته به واحدها و مراكز و فعاليت هاي هزينه بر در بيمارستان

13- انجام فعاليت هاي لازم به منظور بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پيش بيني اعتبارات و درآمد ها و هزينه ها و ارائه گزارش هاي لازم به مديريت ارشد

14- تهيه برنامه پيش بيني تعهدات و نقدينگي بيمارستان

15- تهيه و تنظيم گزارش هاي تحليلي ، آماري و مقايسه اي مالي از موضوعات مختلف

16- تهيه و تدوين صورت هاي مالي اساسي بيمارستان و يادداشت هاي همراه آن

17- بررسي و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي از روش هاي مختلف

18- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي بيمارستان و تحليل هاي هزينه – سودآوري از عملكرد كليه بخشهاي بيمارستان به تفكيك بخش

19- تهيه و تنظيم گزارش هاي ماهيانه از تراز آزمايشي و گردش نقدينگي بيمارستان بر اساس سرفصل هاي تعيين شده و ارائه به مدير عامل

20- انجام ساير فعاليت ها و اقدامات مرتبط در زمينه بودجه ريزي و كنترل بودجه ، گزارش هاي مالي و بودجه اي و..

21- طر احي ، توسعه ، ايجاد و بروز آوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز و اطلاعات به وجود آمده و تجربيان كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني به منظور اجراي هر چه مؤثر تر و كارآمد تر وظايف واحد

22- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع مالی واحد بودجه و گزارشات