گروه ارزشیابی ونگهداشت

  

شرح وظايف:

1- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري نظام ارزشيابي عملكرد و توانمندي ها و شايستگي هاي كاركنان بيمارستان در حوزه هاي مختلف فعاليت بيمارستان شامل حوزه عمليات، خدمات و پشتيباني، برنامه ريزي و توسعه و مديريت ارتباط با مشتريان.

2- انجام و اجراي عمليات ارزشيابي عملكرد كاركنان و توانمندي ها و شايستگي هاي ايشان به طور مستمر.

3- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري كليه سيستم هاي مرتبط با وظايف اين واحد سازماني نظير:

  - سيستم طبقه بندي مشاغل بيمارستان                               

  - سيستم حقوق و دستمزد كليه كاركنان

  - سيستم پاداش و تشويق كاركنان                     

  - دستورالعمل و سازوكارهاي انگيزشي فردي و گروهي و ...

4- طراحي، استقرار و بروزآوري شاخص ها، دستورالعمل ها و رويه هاي اتمام خدمت نظير بازخريد، بازنشستگي، اخراج و ... هماهنگ با شرايط بيمارستان و مطابق با قوانين كشور.

5- ارزيابي مداوم اثربخشي و كارايي سازوكارهاي انگيزشي طراحي شده و تغيير و بهبود آنها در جهت جلوگيري از بي اثر شدن آنها و يا ضد انگيزش شدن آنها.

6- سنجش مستمر اثربخشي نظام پرداخت حقوق و دستمزد در راستاي اهداف و استراتژي هاي كلان بيمارستان و استراتژي ها و چشم انداز منابع انساني.

7- تمديد قرارداد كاركنان مطابق با فهرست تائيد شده ارسالي از طرف واحد برنامه ريزي و جذب.

8- تعيين چارچوب حقوق و مزاياي كاركنان بيمارستان (شامل پزشكان، پرستاران، ماماها، كار اداري و پشتيباني و ...) مطابق با نظام حقوق و دستمزد بيمارستان و سيستم ها و دستورالعمل هاي مربوطه و استخراج و تهيه احكام پرسنلي و بروزآوري اين احكام (سالانه و موردي)مطابق با دستورالعمل ها و آيين نامه هاي پرسنلي و ارسال به واحد ذيربط جهت صدور و ابلاغ احكام.

9- اجراي برنامه هاي ويژه بازنشستگي كاركنان بيمارستان منطبق بر آيين نامه ها، سازوكارها ئ طراحي هاي صورت گرفته.

10- انجام فعاليت هاي مرتبط با ارائه تسهيلات و خدمات رفاهي به كاركنان و خانواده ايشان مطابق با برنامه ها، طراحي ها، دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده.

11- ساير وظايف محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع انسانی گروه ارزشیابی و نگهداشت