گره فرهنگ ورفتارسازمانی

   

شرح وظايف:

1- انجام برنامه ريزي ها، طراحي ها، اقدامات و فعاليت هاي لازم به منظور شناخت كامل و مدل سازي فرهنگ و رفتار سازماني موجود در بيمارستان در ابعاد :

  - فرهنگ و ارزش هاي سازماني موجود              

  - مؤلفه هاي رفتار سازماني و ارزش هاي حاكم بر روابط رسمي و غير رسمي فيمابين واحدها، تيم ها و گروه هاي مختلف رسمي و غير رسمي

در بخش ها و حوزه هاي مختلف و در خرده فرهنگ هاي مختلف موجود در بيمارستان و همچنين سطوح مختلف كاركنان اعم از مديران، متخصصان، كارمندان و ...

2- مدل سازي، طراحي و استخراج فرهنگ و رفتار سازماني مطلوب (معماري فرهنگ سازماني مطلوب) بر اساس :

  - تعاليم و ارزش هاي ديني و انقلابي

  - ارزش هاي انساني همچون انضباط، وجدان كاري، انصاف، قانون گرايي و ...

  - ارزش هاي استراتژيك و محوري بيمارستان متبوع (تعيين اين ارزش ها در واحد برنامه ريزي و طبق متدولوژي هاي برنامه ريزي راهبردي صورت مي پذيرد.

  - ديدگاه ها و نظرات مديران، خبرگان و متخصصان، مشاوران و كاركنان بيمارستان.

  - ديدگاه ها، ضوابط، پروتكل ها، استاندارد ها و الگوهاي اعلامي و ابلاغي مراجع بالادست شامل :

          1- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني متبوع

          2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

          3- موسسه ملي استاندارد و اعتباربخشي موسسات سلامت

          4- ساير مراجع بالادست

3- تعريف، طراحي، تدوين و تشريح انواع الگوهاي رفتاري مناسب (متناسب با خرده فرهنگ ها و گروه هاي شغلي مختلف) و تبليغ و ترويج و اشاعه آنها در بين سطوح مختلف ساختاري و منابع انساني (واحدها، گروه ها و تيم ها اعم از رسمي و غيررسمي و همچنين مديران، متخصصان و كارمندان در سطوح و رده هاي مختلف و در حوزه هاي فعاليت گوناگون بيمارستان اعم از عمليات، پشتيباني، اداري مديريتي و ...)

4- تعريف، طراحي و تدوين و تشريح برنامه ها و سازو كارهاي لازم و انجام كليه اقدامات، فعاليت ها، هماهنگي ها، پيگيري ها و برنامه ريزي هاي مختلف جهت توسعه و تعالي فرهنگ سازماني و ارتقاء و بهبود رفتارهاي فردي، گروهي و سازماني در بخش هاي مختلف بيمارستان و در خرده فرهنگ هاي گوناگون از وضعيت موجود آ‹ به وضعيت مطلوب و ايده آل مشتمل بر برنامه ها، سازوكارها و اقدامات و فعاليت هايي همچون موارد زير :

  - برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي توانمند سازي و اصلاح نگرش، بينش و رفتار كاركنان و مديران بيمارستان با همكاري واحدها/ حوزه هاي آموزش و توسعه مديران و آموزش و توسعه كاركنان.

  - بررسي موضوعات مرتبط با عدالت سازماني و تبيين سازو كارها و راه حل هاي رفع تبعيض در سيستم ها و شرايط بيمارستان

  - شناسائي مسائل و شئونات غيراخلاقي و غيرفرهنگي شايع در بيمارستان و بين افراد و گروه هاي مختلف و تعريف، طراحي و ارائه راهكارها و پيشنهاد هاي لازم به منظور رفع اين ناهنجاري ها

  - بررسي ارزيابي و سنجش كليه سيستم ها، فرآيندها و ساختارهاي سازماني متعامل با فرهنگ و رفتار سازماني (داراي تاثير و تأثر) نظير :

          1- سيستم جذب و استخدام منابع انساني.

         2- ساختار و سلسله مراتب فرماندهي و روابط رئيس و مرئوسي در واحد ها و بخشهاي مختلف.

         3- توزيع قدرت، اقتدار و اختيارات و مسئوليت ها

         4- سيستم اداري و پرسنلي و حضور و غياب و ...

         5- سيستم حقوق و دستمزد و تناسب آن با وظايف و مسئوليت ها با محوريت عدالت.

         6- حيطه ها و حجم وظايف و تناسب آن با ظرفيت ها و توانمندي ها و رعايت عدالت و عدم تبعيض.

         7- سيستم طبقه بندي مشاغل و غني سازي و گردش شغلي.

         8- سيستم ارتقاء و پيشرفت و مسير شغلي.

         9- سيستم هاي ارزيابي عملكرد سازماني و ارزشيابي عملكرد كاركنان و اثربخشي و كارايي اين سيستم ها.

         10- سيستم هاي انگيزش، پاداش و رفاه كاركنان.

         11- فرآيندهاي كاري و اثربخشي و كارآيي آنها.

         12- شرايط ارگونوميكي كاركنان سطح و رده هاي مختلف و گروه هاي شغلي گوناگون.

         13- سيستم هاي كنترل و نظارت.

         14- جايگاه مديران و حيطه اختيار و اقتدار آنها در برخورد و مواجهه با كاركنان.

         15- جايگاه متخصصين و حيطه اقتدار و اختيار آنها در برخورد و مواجهه با سايرين.

         16-  ساير سيستم ها، ساختارها، فرآيندها و شرايط سازماني.

در واحدها و بخش هاي مختلف بيمارستان و شناسايي، استخراج، تبيين، بررسي و تحليل نقاط قوت و ضعف و تأثير و تأثرات مثبت و منفي اين سيستم ها و فرآيندها و ساختارها با فرهنگ و رفتار سازماني و مؤلفه هاي مختلف آن و سپس طراحي و پيشنهاد راه كارها و راه حل هاي تقويت نقاط قوت و تأثير و تأثرات مثبت و از بين بردن نقاط ضعف و تاثير و تأثرات منفي و ارائه به مراجع ذيصلاح و واحدهاي ذيربط نظير :

         1- مديريت ارشد.

         2- واحدها و بخش هاي مرتبط با هر موضوع.

         3- واحد توسعه سازمان.

         4- واحدهاي برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد.

         5- ساير مراجع و افراد ذيربط و ذيصلاح.

و پيگيري اجرايي شدن راه كارهاي پيشنهاد شده و يا ارائه راه كارهاي جديد از طرف ديگران و دريافت و بررسي و اظهار نظر در ارتباط با آنها.

  - بررسي وضعيت « اعتماد سازماني» و اعتماد فيمابين افراد و گروه هاي مختلف در سطوح و حوزه هاي گوناگون و تبيين سازوكارها و راه حل هاي افزايش اعتماد يا رفع بي اعتمادي به خصوص در حيطه اعتماد بين مديران و كاركنان.

  - بررسي وضعيت «تعهد سازماني» در بيمارستان و در بين كاركنان حوزه ها و رده هاي مختلف و ارائه سازوكارها و راه حل هاي افزايش آن.

  - بررسي وضعيت شاخص هاي مختلفي همچون :

          1- تعهد به افزايش و ارتقاء كيفيت.

          2- مشتري مداري.

          3- و ساير ارزش ها و مولفه هاي مثبت فرهنگ سازماني.

در بخش هاي مختلف و در بين كاركنان حوزه ها و رده هاي گوناگون و تبيين و ارائه سازوكارها و راه حل هاي تقويت و افزايش مقادير اين شاخص ها.

  - ساير برنامه ها، سازوكارها، اقدامات و فعاليت ها در راستاي توسعه و تعالي فرهنگ سازماني و ارتقاء و بهبود رفتارهاي فردي، گروهي و سازماني با مشاركت و همكاري مديران و كاركنان واحدهاي مختلف و با هماهنگي مديريت ارشد و مراجع و واحدهاي مرتبط.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع انسانی گروه فرهنگ و رفتارسازمانی