واحد برنامه ریزی وجذب

 

شرح وظايف:

1- تدوين، توسعه استقرار و بروزآوري چشم انداز و سياست هاي كلان منابع انساني بيمارستان و انجام مطالعات استراتژيك و تدوين استراتژي ها و سياست هاي منابع انساني و مديريت منابع انساني با توجه به چشم انداز، مأموريت ها، استراتژي ها و سياست هاي كلان بيمارستان و كنترل ، اجرا و ارزيابي استراتژي ها و سياست هاي منابع انساني.

2- طراحي، توسعه و استقرار سيستم مديريت و برنامه ريزي يكپارچه منابع انساني بيمارستان با مشاركت واحد توسعه سازمان بيمارستان در چارچوب برنامه جامع منابع انساني.

3- برآورد نياز به منابع انساني (اعم از پزشكان ، پرستاران و ماماها، كادر اداري و پشتيباني و ...) در وضعيت فعلي و آينده بيمارستان در كليه مراكز مسئوليت.

4- طراحي، تدوين، بازنگري و انجام اصلاحات و بهبود فرآيند هاي منابع انساني بيمارستان به منظور حفظ پويايي و اثربخشي.

5- طراحي و استقرار سيستم ارتقاء و پيشرفت شغلي و طراحي مسير شغلي براي مشاغل مختلف.

6- سياست گذاري، طراحي و برنامه ريزي جهت آشناسازي افراد تازه استخدام شده با مباحث مربوط به جامعه پذيري ايشان.

7-انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع انسانی واحد برنامه ریزی و جذب