اعضا هيات امنا

 

مراحل اجراي طرح بيمارستان هيات امنايي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اصفهان

  طرح بيمارستانهاي هيات امنايي طبق آئين نامه اجرايي بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و طي نامه شماره 113968/ت 42762 ك مورخ 4/6/88 رياست جمهورابلاغ گرديد و طي نامه شماره 82179/س مورخ 13/8/88 معاون محترم سلامت وزارت متبوع مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان يكي از بيمارستانهاي هيات امنايي انتخاب شد و با صدور ابلاغ هاي مربوطه از سوي رئيس محترم دانشگاه ( به عنوان رئيس هيات امنا ) اعضاي هيات امناي اين مركز به شرح زير انتخاب گرديدند:

آقاي دكتر پرويز كاشفي - مدير عامل مركز ( دبير هيأت امنا )،آقاي دكتر حميد گنجي - معاون پشتيباني و توسعه مركز ،آقاي دكتراحمد رضا رياضيات - مدير كل سازمان بيمه خدمات درماني، آقاي مهندس منصور باقرصاد - معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان ، آقاي مهندس صمصام شريعت - معاون امور عمراني استانداري ،آقاي دكتر ابراهيم مستوفي نژاد -مدير درمان سازمان تامين اجتماعي، آقاي دكتر منصور صفايي- نماينده رؤساي بخشهاي باليني ،حاج آقا احمد دردشتي -نماينده مجمع خيريه هاي درماني استان . در ضمن رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان رئيس هيات امناي مركزمي باشند. اولين جلسه هيات امنا اين مركز در روز چهارشنبه مورخ 27/8/88 با حضور اعضا در سالن جلسات حوزه رياست مركز تشكيل گرديد.

 

 

اعضاي هيات امنا مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (25/05/1393)

 

اعضاي هيات امنا مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (26/05/1391)

 

اعضاي هيات امنا مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (05/07/1390)

 

 

وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ امنا: 

الف‌ ـ تصويب‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌.

ب‌ ـ تصويب‌ سازمان‌ اداري‌ مؤسسه‌ براساس‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ با هماهنگي‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ به‌ تصويب‌ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ خواهد رسيد.

ج‌ ـ بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ مؤسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ مؤسسه‌ پيشنهاد مي‌شود.

د ـ تصويب‌ بودجه‌ تفصيلي‌ مؤسسه‌.

هـ تصويب‌ حسابها و ترازنامه‌هاي‌ سالانه‌ مؤسسه‌.

و ـ تصويب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ و مصرف‌ آن‌.

ز ـ تعيين‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار براي‌ مؤسسه‌.

ح‌ ـ كوشش‌ براي‌ جلب‌ كمك‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و عوائد محلي‌ اعم‌ از نقدي‌، تجهيزاتي‌، ساختماني‌ با رعايت‌ ضوابط‌ مصوب‌ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌.

ط‌ ـ تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ كه‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.

ي‌ ـ پيشنهاد ميزان‌ فوق‌العاده‌هاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ و غيرهيأت‌ علمي‌ (كارشناسان‌ و تكنسين‌ها) كه‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تأييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و يا بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ قابل‌ اجراي‌ مي‌باشد.

ك‌ ـ تعيين‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهاي‌ توليدي‌، خدماتي‌، كارگاهي‌ و بهداشت‌ و درماني‌ مؤسسه‌ در چهارچوب‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ل‌ ـ تعيين‌ ميزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقيق‌، حق‌التدريس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التأليف‌ و نظاير آن‌.

م‌ ـ بررسي‌ گزارش‌ مؤسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ مؤسسه‌ ارائه‌ مي‌شود.

ن‌ ـ تصويب‌ مقررات‌ استخدامي‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ مؤسسه‌ كه‌ به‌ منظور هماهنگي‌ پس‌ از تأييد وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 

icon1  با عنايت به بند 3 دومين جلسه هيات امناي اين مركز ( مورخ 3/10/88 ) جناب آقاي دكتر پرويز كاشفي به عنوان مدير عامل مركز منصوب گرديدند . ايشان جهت اجرايي نمودن مصوبه شماره 1 سومين جلسه هيات امنا در خصوص چارت سازماني پيشنهادي بيمارستانهاي هيات امنايي ( كه با اعمال تغييراتي به تصويب رسيده بود) اقدام به انتخاب معاونين خود و صدور ابلاغهاي جديد براي ايشان نمودند. بديهي است از ابتداي آذر ماه سال جاري كليه مكاتبات مركز مطابق عناوين جديد انجام پذيرفته است .

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان هیأت امناء